Commit 9305db60 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Sync with English 1.18

CVS version numbers

swedish/releases/squeeze/debian-installer/index.wml: 1.18 -> 1.19
parent a0c1426c
#use wml::debian::template title="Installationsinformation för Debian ”Squeeze”" NOHEADER="true"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/squeeze/release.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.17"
#use wml::debian::translation-check translation="1.18"
<h1>Installera Debian <current_release_squeeze></h1>
......@@ -116,10 +116,12 @@ du läser in fastprogram under installationen finns i installationsguiden
fungerar motsvarande som att installera en ensam arkitektur från
en komplett cd-avbildning; dvd:n innehåller dessutom källkod till
alla paket som tagits med.
</li><li>
För nätverks- och visitkorts-cd är <tt>MD5SUMS</tt>- och
<tt>SHA1SUMS</tt>-filer tillgängliga i samma katalog som avbildningarna.
</li>
<li>
För nätverks- och visitkorts-cd-avbildningarna finns verifieringsfiler
(<tt>SHA256SUMS</tt>, <tt>SHA512SUMS</tt> och andra) tillgängliga i
samma mapp som avbildningarna.
</li>
</ul>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment