Commit 93354937 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync, removing a now irrelevant old comment

parent 86e4f214
#use wml::debian::template title="Hvordan kan jeg hjælpe Debian?"
#use wml::debian::translation-check translation="7af6222b8b683639ba0608a30ec947ce6c55d69e"
### TRANSLATORS: Revision 1.27 is adding some words to the popcon submission item,
### and Revision 1.28 is reorganization of items (no change in the description of
### each item, just adding title sections and per section unnumbered lists.
### see #872667 for details and the patches.
#use wml::debian::translation-check translation="794aadb37cfa5073857741311e8fae24d47dce07"
<p>Hvis du overvejer, at hjælpe med udviklingen af Debian, er der mange områder,
hvor både erfarne og uerfarne brugere kan give en hånd med:</p>
......@@ -45,6 +40,11 @@ måtte have erfaring med, enten ved at påbegynde en ny tilpasning eller bidrage
til de eksisterende tilpasninger. For flere oplysninger, se
<a href="$(HOME)/ports/">listen over tilgængelige tilpasninger</a>.</li>
<li>Du kan hjælpe med at forbedre <a href="https://wiki.debian.org/Services">\
eksisterende</a> Debian-relaterede tjenester, eller oprette nye tjenester, som
fællesskabet har <a href="https://wiki.debian.org/Services#wishlist">brug</a>
for.</li>
</ul>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment