Commit 9dbbb0e8 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

parent 2c0bb0b3
#use wml::debian::template title="Brug af Git til at håndtere webstedets kildekode"
#use wml::debian::translation-check translation="775bde4698a5b024eb1e3ba05a53cf38a0eb1fd5"
#use wml::debian::translation-check translation="5ec84105c40bf62785fc1159fcf33ed470a2fbc7"
<h2>Introduktion</h2>
<p>Git er et <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Versionsstyring">\
versionsstyringssystem</a>, som hjælper med at håndtere, at der er mange
......@@ -18,20 +20,44 @@ først hente ændringerne og opdatere sin lokale kopi, og dernæst efter behov
<h3><a name="write-access">Skriveadgang til Git</a></h3>
<p>Hvis du har brug for skriveadgang til arkivet, så bed om det gennem
<p>Hele Debians websteds kildekode håndteres i Git, på adressen
<url https://salsa.debian.org/webmaster-team/webwml/>. Som standard har gæster
ikke tilladelse til at push'e commit ind i kildekodearkivet. For at få
skriveadgang til arkivet, skal man have tildelt rettighed dertil.</p>
<h4><a name="write-access-unlimited">Ubegrænset skriveadgang</a></h4>
<p>Hvis du har brug for ubegrænset skriveadgang til arkivet (fx hvis du er ved
at blive en hyppig bidragyder), så overvej at bede om skriveadgang gennem
webbrugerfladen på
<url https://salsa.debian.org/webmaster-team/webwml/>, efter du har logget på
Debians Salsa-platform. Hvis udvikling af Debians websted er nyt for dig, og du
ikke har tidligere erfaring, så send også en mail til
<a href="mailto:debian-www@lists.debian.org">debian-www@lists.debian.org</a>
med en introduktion af dig selv. Skriv noget nyttigt i din introduktion, så som
hvilket sprog eller hvilken del af webstedet, du planlægger at arbejde på, og
hvem der kan stå inde for dig.</p>
med en introduktion af dig selv, før du beder om ubegrænset adgang. Skriv noget
nyttigt i din introduktion, så som hvilket sprog eller hvilken del af webstedet,
du planlægger at arbejde på, og hvem der kan stå inde for dig.</p>
<h4><a name="write-access-via-merge-request">Skrivning til arkivet gennem Merge Requests</a></h4>
<p>Hvis du ikke har i sinde at få ubegrænset skriveadgang til arkivet eller ikke
er i stand til at få det, kan du altid indsende en Merge Request og lade andre
udviklere gennemgå og acceptere dit arbejde. Indsend Merge Requests jævnfør den
almindelige procedure, som stilles til rådighed af Salsa GitLab-platformen
gennem dens webgrænseflade.+</p>
<h3><a name="work-on-repository">Arbejde i arkivet</a></h3>
<p>Ikke alle webstedets udviklere holder øje med Merge Requests, hvorfor der kan
gå et stykke tid, før der sker noget. Hvis du er usikker på om dit bidrag kan
accepteres, så send en mail på engelsk til postlisten
<a href="https://lists.debian.org/debian-www/">debian-www</a>, og bed om et
review.</p>
<h4><a name="clone-local-repo-copy">Klon en lokal kopi af arkviet</a></h4>
<h2><a name="work-on-repository">Arbejde i arkivet</a></h2>
<h3><a name="get-local-repo-copy">Få en lokal kopi af arkivet</a></h3>
<p>Først skal du installere Git, for at kunne arbejde med arkivet. Dernæst
opsættes din bruger og mailoplysninger på din computer (se Gits generelle
......@@ -98,7 +124,9 @@ af siderne:</p>
</pre>
<h4><a name="submit-changes">Overførsel af lokale ændringer</a></h4>
<h3><a name="submit-changes">Overførsel af lokale ændringer</a></h3>
<h4><a name="keep-local-repo-up-to-date">Hold dit lokale arkiv ajour</a></h4>
<p>En gang i mellem (og helt sikkert inden du går i gang med at redigere!), skal
du udføre en</p>
......@@ -109,12 +137,26 @@ du udføre en</p>
<p>for at hente alle ændrede filer fra arkivet.</p>
<p>Det anbefales kraftigt, at sørge for at din lokale git-arbejdsmappe er renset
før der udføres en <q>git pull</q> og efterfølgende redigeringsarbejde. Hvis du
har ændringer, som ikke er commit'et eller lokale commit, som ikke findes i det
fjerne arkiv i den aktuelle forgrening, vil en <q>git pull</q> automatisk
oprette merge-konflikter eller endda helt afbryde på grund af konflikter.
Overvej at holde dit ufuldendte arbejde i en anden forgrening eller benyt
kommandoer så som <q>git stash</q>.+</p>
<p>Bemærk: Git er et distribueret (ikke centraliseret) versionsstyringssystem.
Det betyder at når du commit'er ændringer, bliver de kun gemt i dit lokale
arkiv. For at dele dine ændringer med andre, skal du også push'e (skubbe) dem
til arkivet i Salsa.</p>
<p><strong>En ændring af en engelsksproget fil, kan ligne følgende:</strong></p>
<h4><a name="example-edit-english-file">Eksempel på redigering af engelske filer</a></h4>
<p>Et eksempel på hvordan en engelsk fil redigeres i webstedets kildekodearkiv,
kan ses herunder. Efter at have få en lokal kopi af arkivet ved hjælp af
<q>git clone</q> og før redigeringsarbejdet begynder, skal følgende kommando
udføres:</p>
<pre>
$ git pull
......@@ -129,21 +171,26 @@ til dit lokale arkiv, med</p>
</pre>
# Translator's note about the message should be in English
<p>Commitmeddelelsen bør skrives på engelsk.</p>
<p>Commitmeddelelsen skal skrives på engelsk.</p>
<p>Dernæst skubbes dine ændringer til Salsa-arkivet:</p>
<p>Hvis du har ubegrænset skriveadgang til det fjerne webwml-arkiv, kun du nu
skubbe dine ændringer direkte til Salsa-arkivet:</p>
<pre>
$ git push
</pre>
<p>Hvis du ikke har direkte skriveadgang til webwml-arkivet, så overvej at
indesende dine ændringer ved hjælp af Merge Request-funktionen, som findes i
Salsa GitLab-platformen, eller bed andre udviklere om hjælp.</p>
<p>Det er et meget grundlæggende resume af hvordan Git bruges til at kildekoden
til Debians websted. For flere oplysninger om Git, kan du læse Gits
dokumentation.</p>
### FIXME: Is the following still true? holgerw
### FIXME: Seems not true anymore. Needs fixup. -- hosiet-guest
### FIXME: Seems not true anymore. Needs fixup. -- byang
<h4><a name="closing-debian-bug-in-git-commits">Lukning af Debian-fejl i Git-commits</a></h4>
<p>Hvis du medtager <code>Closes: #</code><var>nnnnnn</var> i din
......@@ -154,8 +201,7 @@ som <a href="$(DOC)/debian-policy/ch-source.html#id24">i Debian Policy</a>.</p>
<h4><a name="links-using-http-https">Links med HTTP/HTTPS</a></h4>
<p>Mange af Debians websteder understøtter SSL, benyt derfor HTTPS-links, hvor
<p>Mange af Debians websteder understøtter SSL/TLS, benyt derfor HTTPS-links, hvor
det er muligt og giver mening. <strong>Dog</strong> har nogle websteder
tilhørende Debian/DebConf/SPI/osv., enten ikke HTTPS-understøttelse eller
anvender kun SPI's egen certifikatmyndighed (og ikke en SSL-certifikatmyndighed,
......@@ -170,9 +216,13 @@ anvender certifikater, som kun er signeret af SPI.</p>
<h3><a name="translation-work">Arbejde med oversættelser</a></h3>
<p>Hvis du ændrer oversatte filer, skal du opdatere translation-check-headeren
til at svare til Git-commithashværdien i den tilhørende ændring af den
engelsksprogede fil. Du kan finde hashværdien med</p>
<p>Oversættelser bør altid holde ajour med deres tilsvarende engelsksprogede
filer. Headeren <q>translation-check</q> i oversatte filer, anvendes til at
holde styr på hvilken version af den engelskesprogede fil, den aktuelle
oversættelse er baseret på. Hvis du ændrer oversate filer, skal du opdatere
translation-check-headeren til at svare til Git-commithashværdien i den
tilhørende ændring af den engelsksprogede fil. Du kan finde hashværdien
med:</p>
<pre>
$ git log sti/til/engelsk/fil
......@@ -183,7 +233,7 @@ engelsksprogede fil. Du kan finde hashværdien med</p>
korrekte translation-header.</p>
<h3><a name="translation-smart-change">Oversættelsesændringer med smart_change.pl</a></h3>
<h4><a name="translation-smart-change">Oversættelsesændringer med smart_change.pl</a></h4>
<p><code>smart_change.pl</code> er et skript beregnet til at gøre det lettere at
opdatere originale filer og deres oversættelser på samme tid. Der er to måder
......@@ -218,7 +268,9 @@ adskillige ændringer på tværs af filer i ét gennemløb:</p>
på grund af den måde, Gits commithashes fungerer.</p>
<h3><a name="notifications">Modtag notifikationer</a></h3>
<h2><a name="notifications">Modtag notifikationer</a></h2>
<h3><a name="commit-notifications">Modtag commit-notifikationer</a></h3>
<p>I Salsa har vi opsat projektet således, at commits vises i IRC-kanalen
#debian-www.</p>
......@@ -240,3 +292,17 @@ gang at gøre som følger:</p>
<li>Fra nu af vil du modtage mails, når nogen foretager commits til
webwml-arkivet. Vi tilføjer snart webmasterholdets andre arkiver.</li>
</ul>
<h3><a name="merge-request-notifications">Modtag Merge Request-notifikationer</a></h3>
<p>Ønsker du at modtage notifikationsmails når der er indsendes nye Merge
Requests til webwml-arkivets webgrænseflade på Salsa GitLab-platformen, kan du
opsætte dine notifikationsindstillinger for webwml-arkivet i webgrænsefladen:
</p>
<ul>
<li>Log på din Salsa-konto og gå til projektets side;</li>
<li>Klik på klokkeikonen øverst på projekthjemmesiden;</li>
<li>Vælg dit foretrukne notifikationsniveau.</li>
</ul>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment