Commit 9ea8f345 authored by Damyan Ivanov's avatar Damyan Ivanov

sync with English

parent 7572402b
#use wml::debian::template title="Дебиан wheezy -- Ръководство за инсталиране" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="4e8bc28b6f27761aa66726e038b3727bd08afc1a"
#use wml::debian::translation-check translation="e7a43e9d7fba0dacfd02fa428fb89faf507617cf"
#use wml::debian::release
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/wheezy/release.data"
<if-stable-release release="squeeze">
<p>Ръководството за инсталиране на Дебиан 7.0 с кодово име wheezy е
<p>Ръководството за инсталиране на Дебиан 7 с кодово име wheezy е
<strong>в процес на разработка</strong> и още не е окончателно. Представената
информация може да не е актуална или да не е вярна поради извършваните промени
в инсталатора. Интерес може да представлява <a
......
#use wml::debian::template title="Дебиан 7.0 -- бележки по изданието" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="01e44c51289e76f1a2f304c32b9bfb3b8b022857"
#use wml::debian::template title="Дебиан 7 -- бележки по изданието" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="429b669e74a655a084feebb28db397b6384634d3"
#use wml::debian::release
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
......@@ -7,11 +7,11 @@
<if-stable-release release="squeeze">
<p>Това е <strong>работен вариант</strong> на бележките по изданието за Дебиан
7.0 с кодово име wheezy, което още не е официално. Представената
7 с кодово име wheezy, което още не е официално. Представената
информация може да не е актуална или да е грешна и най-вероятно е непълна.</p>
</if-stable-release>
<p>За информация относно новостите в Дебиан 7.0 прочетете бележките по
<p>За информация относно новостите в Дебиан 7 прочетете бележките по
изданието за съответната архитектура:</p>
<ul>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment