Commit a0c1426c authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Sync with English 1.26

CVS version numbers

swedish/releases/lenny/debian-installer/index.wml: 1.13 -> 1.14
parent cf8bdec9
......@@ -2,7 +2,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/lenny/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.25"
#use wml::debian::translation-check translation="1.26"
<h1>Installera Debian GNU/Linux <current_release_lenny></h1>
......@@ -126,10 +126,12 @@ du läser in fastprogram under installationen finns i installlationsguiden
fungerar motsvarande som att installera en ensam arkitektur från
en komplett cd-avbildning; dvd:n innehåller dessutom källkod till
alla paket som tagits med.
</li><li>
För nätverks- och visitkorts-cd är <tt>MD5SUMS</tt>- och
<tt>SHA1SUMS</tt>-filer tillgängliga i samma katalog som avbildningarna.
</li>
<li>
För nätverks- och visitkorts-cd-avbildningarna finns verifieringsfiler
(<tt>SHA256SUMS</tt>, <tt>SHA512SUMS</tt> och andra) tillgängliga i
samma mapp som avbildningarna.
</li>
</ul>
<h1>Dokumentation</h1>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment