Commit a277a6e3 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

CVS version numbers

danish/security/2014/dsa-2925.wml: INITIAL -> 1.1
parent c719885e
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Phillip Hallam-Baker opdagede at der kunne forespørges på vinduers
egenskabsværdier i rxvt-unicode, hvilket potentielt kunne føre til udførelse af
vilkårlige kommandoer.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (squeeze), er dette problem rettet i
version 9.07-2+deb6u1.</p>
<p>I den stabile distribution (wheezy), er dette problem rettet i
version 9.15-2+deb7u1.</p>
<p>I distributionen testing (jessie), er dette problem rettet i
version 9.20-1.</p>
<p>I den ustabile distribution (sid), er dette problem rettet i
version 9.20-1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine rxvt-unicode-pakker.</p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2014/dsa-2925.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment