Commit a5bd0d63 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] News/index - fix validation

parent 13dde2c6
......@@ -39,7 +39,7 @@ vilka på sidan <a href="awards">Priser och utmärkelser</a>.</p>
<hrline>
<p>Debiansprojektets pressgrupp kan enklast nås via e-post till
<href="mailto:press@debian.org">press@debian.org</a> (på engelska).
<a href="mailto:press@debian.org">press@debian.org</a> (på engelska).
Förfrågningar om intervjuer kommer vidaresändas till lämplig person inom
Debianprojektet. Observera att e-post föredras framför telefonsamtal för
att motverka språkbarriärer och tidszonsskillnader.</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment