Commit a5e4ef36 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Sync with English original 1.69

CVS version numbers

swedish/intro/about.wml: 1.65 -> 1.66
parent 301f6eed
#use wml::debian::template title="Om Debian"
#use wml::debian::translation-check translation="1.68"
#use wml::debian::translation-check translation="1.69"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
<ul class="toc">
......@@ -145,7 +145,7 @@ Hur kan ni ge bort era?</a></h2>
så mycket betalt.
Programvara är inte som att tillverka en bil.
När du har gjort en kopia av din programvara är produktionskostnaden för
att göra en miljon till mycket små (det finns bra skäl varför Microsoft
att göra en miljon till mycket små (det finns orsaker till att Microsoft
har så många miljarder på banken).
</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment