Commit a8d3c9c7 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Initial Swedish translation

CVS version numbers

swedish/News/2014/20141014.wml: INITIAL -> 1.1
parent 93a780dc
#use wml::debian::translation-check translation="1.1"
<define-tag pagetitle>Debianprojektet väljer LeaseWeb för att tillhandahålla ett globalt ögonblicksavbildningsarkiv</define-tag>
<define-tag release_date>2014-10-14</define-tag>
#use wml::debian::news
<p>
Debianprojektet, som tillhandahåller ett av de tidigaste
operativsystemsdistributionerna i Linux historia, har valt LeaseWeb
Netherlands, som är en del av det globala hostingvarumärket LeaseWeb,
för att driftsätta och vara värd för deras globalt tillgängliga
ögonblicksavbildningsarkiv för Debianoperativsystemet med 80 Terabytes (TB)
kapacitet och gott om utrymme för att växa.
</p>
<p>
Debians ögonblicksavbildningsarkiv, tillgängligt på
<a href="http://snapshot.debian.org">http://snapshot.debian.org</a>, tillåter
tillgång till gamla mjukvarupaket som har accepterats in i Debian sedan
operativsystemets första utgåva för mer än tjugo år sedan.
Ögonblicksavbildningsarkivet tillhandahåller utvecklare med åtkomst till en
enorm mängd historisk information om Debianpaket, vilket möjliggör
mjukvaruutveckling inklusive avlusning och patchning.
</p>
<p>
Debians ögonblicksavbildningsarkiv växer för varje år, och expanderar för
närvarande med en hastighet av 5 TB per år. Som ett resultat av detta
behövde Debian en hostingpartner som kunde uppfylla dess världsomspännande
behov inom infrastruktur.
</p>
<p>
Som en del av ett treårsåtagande, tillhandahåller LeaseWeb Netherlands en
privat rack med lagringsservrar till Debianprojektet, i ett av dess
datacenter i Amsterdamregionen. Lösningen tillhandahåller en förbättrad
användarerfarenhet för Debian tack vare den utökade bandbreddskapaciteten,
så väl som en direktkoppling till en av världens största IP-nätverk med
mer än 4.0 Tbps tillgänglig bandbredd.
</p>
<h2>Global tillgänglighet</h2>
<p>
"Ögonblicksavbildningsarkivet är extremt viktigt för Debian," sade
Luca Filipozzi, kärnmedlem i Debians systemadministrationsgrupp. "Det
finns tusentals mjukvarupaket på ögonblicksavbildningsplatformen. Den
innehåller tjugo års historik fångad på en enda plats. Om utvecklare inte
har ett lokalt förråd tillgängligt kan dom lätt hitta en gammal version från
flera år tillbaks, vilket gör arkivet till en värdefull tillgång för dem.
Men att ha alltihop tillgängligt på en global bas är en stor förfrågan för
de flesta hostingleverantörer. LeaseWeb Netherland's högpresterande
infrastruktur och globala räckvidd säkerställer att vårat
ögonblicksavbildningsarkiv är tillgängligt för utvecklare över hela världen."
</p>
<p>
"För närvarande har denna lagringsplatform en tillväxthastighet på ungefär
5 TB per år, men man kan inte pålitligt förutsäga vilka paket som kommer att
uppdateras under de kommande åren," lade Filipozzi till. "I framtiden kommer
vi kanske att behöva ytterligare lagringsutrymme, men LeaseWeb Netherlands
har tillhandahållit oss med en högst skalbar lagringslösning och goda
alternativ för att snabbt kunna lägga till stora mängder ytterligare lagring
om så skulle behövas."
</p>
<h2>Donation till öppenkällkodsprojektet</h2>
<p>
Eftersom Debianprojektet är ett registrerat icke vinstdrivande
öppenkällkodsinitiativ (under SPI) med tusentals frivilliga över hela
världen, tillhandahåller LeaseWeb Netherlands sin lagring och sina
hostingtjänster gratis som en donation till öppenkällkodsprojektet.
</p>
<p>
Tillhandahållaren av webbhotell är bekant med öppenkällkodsoperativsystem,
eftersom en stor del av dess kunder kör en Debiandistribution av
Linuxoperativsystemet. Runt en fjärdedel av LeaseWebs holländska
kundunderlag kör ett Debianoperativsystem, vanligen för webbservrar och
e-postservrar. De återstående 3 fjärdedelarna av dess kunder siktar på
CentOS, Ubuntu (som är baserad på Debian), FreeBSD, eller Windows.
</p>
<p>
"Donationer spelar en avgörande roll när det gäller att stödja fria och
öppenkällkodsprojekt," sade Marc Burkels, ManagerBare Metal Servers,
LeaseWeb. "LeaseWebutvecklare är en del av Debiangemenskapen, där de
delar sin kunskap och bidrar tillbaka kod. Vi vill hedra och stödja de
tjugo år av insatser som har lagts i detta solida operativsystem."
</p>
<h2>Om Debian</h2>
<p>
Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett
i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att
vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekten.
Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa
och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för
en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det <q>universella
operativsystemet</q>.
</p>
<h2>Om LeaseWeb</h2>
<p>
LeaseWeb är en av värdens största hostingvarumärken, som erbjuder
on-demand Infrastruktur-som-en-tjänst-lösningar
(Infrastructure-as-a-Service, IaaS) till mer än 17500 kunder över hela
världen, från små till stora företag. Dess portfolio av tjänster inkluderar
bare-metal-servrar, publika, privata, och hybridmoln och CDN.
</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment