Commit b1218786 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4520, 4521 - initial translation

parent 1cd68235
#use wml::debian::translation-check translation="d8e782567180846114733fb0dd6d88692ace0673" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flera sårbarheter har upptäckts i HTTP/2-koden i Apache
Traffic Serer, en reverse- och forwardproxyserver, vilket kunde
resultera i överbelastning.</p>
<p>Rättningarna är för påträngande för att bakåtanpassa till den gamla
stabila utgåvan (Stretch). En uppgradering till stabila utgåvan av Debian
(Buster) rekommenderas istället.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Buster) har dessa problem rättats i
version 8.0.2+ds-1+deb10u1.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era trafficserver-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om trafficserver vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/trafficserver">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/trafficserver</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4520.data"
#use wml::debian::translation-check translation="47e98befc5737223dae4aac04b97842526b5c5da" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Tre säkerhetssårbarheter har upptäckts vid körtid i Dockerbehållaren:
Osäker laddning av NSS-bibliotek i <q>docker cp</q> kunde resultera
i exekvering av kod med root-rättigheter, känslig data kunde loggas
i avlusningsläge och det fanns en kommandoinjiceringssårbarhet
i kommandot <q>docker build</q>.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Buster) har dessa problem rättats i
version 18.09.1+dfsg1-7.1+deb10u1.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era docker.io-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om docker.io vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/docker.io">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/docker.io</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4521.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment