Commit b822c076 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Sync with English 1.16, fix trailing whitespace

CVS version numbers

swedish/releases/etch/debian-installer/etchnhalf.wml: 1.2 -> 1.3
parent 58e7c8ed
......@@ -2,7 +2,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/etch/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/etch/debian-installer/etchnhalf-images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
<p><strong>Debian GNU/Linux 4.0 har efterträtts av
......@@ -24,7 +24,7 @@ stöds av kärnan 2.6.18 som används i vanliga <q>Etch</q>-installationer.
<p>
För mer detaljer rörande omfattning, ändamål och begränsningar i
<q>etch-and-a-half</q>-utgåvan, se
<q>etch-and-a-half</q>-utgåvan, se
<a href="../etchnhalf">versionsfakta</a>.
</p>
......@@ -37,7 +37,7 @@ stöds av kärnan 2.6.18 som används i vanliga <q>Etch</q>-installationer.
</p>
<p>
Vänligen läs anmärkningarna nedan noggrant innan du installerar
Vänligen läs anmärkningarna nedan noggrant innan du installerar
<q>etch-and-a-half</q>.
</p>
......@@ -48,10 +48,10 @@ stöds av kärnan 2.6.18 som används i vanliga <q>Etch</q>-installationer.
Se <a href="#errata">errata-sektionen</a> vid slutet av denna sida
för mer detaljer.</li>
<li>
<q>Lenny</q>-installeraren inkluderar ett antal förändringar från
<q>Lenny</q>-installeraren inkluderar ett antal förändringar från
<q>Etch</q>-installeraren. Se utgåvetillkännagivandena för utgåvorna
<a href="$(HOME)/devel/debian-installer/News/2008/20080317">beta1</a>,
<a href="$(HOME)/devel/debian-installer/News/2008/20080609">beta2</a>,
<a href="$(HOME)/devel/debian-installer/News/2008/20080609">beta2</a>,
<a href="$(HOME)/devel/debian-installer/News/2008/20081112">RC1</a> och
<a href="$(HOME)/devel/debian-installer/News/2009/20090131">RC2</a>
av installeraren för en översikt över förändringarna.</li>
......@@ -122,10 +122,10 @@ stöds av kärnan 2.6.18 som används i vanliga <q>Etch</q>-installationer.
<li>
De aktuella installationsavbildningarna <q>etch-and-a-half</q> baserade
på Debian Installer Lenny RC1 använder en nyare kärna (2.6.26) än
versionen som inkluderades i <q>etch-and-a-half</q>-utgåvan och som
installeras för målsystemet (2.6.24). I vissa fall kan detta innebära att
hårdvara som stöds under installationen inte fungerar efter en omstart in
i det installerade systemet eftersom stöd för den lades till efter
versionen som inkluderades i <q>etch-and-a-half</q>-utgåvan och som
installeras för målsystemet (2.6.24). I vissa fall kan detta innebära att
hårdvara som stöds under installationen inte fungerar efter en omstart in
i det installerade systemet eftersom stöd för den lades till efter
2.6.24-versionen.
</li>
......@@ -138,12 +138,13 @@ stöds av kärnan 2.6.18 som används i vanliga <q>Etch</q>-installationer.
</li>
<li>
För netinst och businesscard-CD-avbildningarna finns <tt>MD5SUMS</tt> och
<tt>SHA1SUMS</tt>-filer tillgängliga från samma mapp som avbildningarna.
För netinst- och businesscard-CD-avbildningarna finns verifieringsfiler
(<tt>SHA256SUMS</tt>, <tt>SHA512SUMS</tt> och andra) tillgängliga i
samma mapp som avbildningarna.
</li>
<li>
Det finns två anledningar till att netinst-avbildningen endast är
Det finns två anledningar till att netinst-avbildningen endast är
tillgänglig för vissa arkitekturer. Först å främst, en hel del av
arkitekturerna har inte ny hårdvara som stöds av 2.6.18-kärnan. För det
andra så installeras vanligtvis vissa av arkitekturerna med hjälp av
......@@ -173,12 +174,12 @@ gemenskapsunderhållen dokumentation</li>
<h2 id="errata">Errata</h2>
<p>
Detta är en lista på kända problem i installeraren som skeppades med
Detta är en lista på kända problem i installeraren som skeppades med
Debian GNU/Linux <q>etch-and-a-half</q>. Om du har upplevt problem med
Debianinstallationen och inte ser detta problem i denna lista, vänligen skicka
en <a
en <a
href="$(HOME)/releases/stable/i386/ch05s04.html#submit-bug">installationsrapport</a>
där du beskriver problemet eller
där du beskriver problemet eller
<a href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller/BrokenThings">undersök wikin</a>
för andra kända problem.
</p>
......@@ -192,7 +193,7 @@ utgåvan av Debian Installer för Lenny</a>, på vilket installeraren för
</p>
<p>
Utöver detta så är erratan som listas nedan specifik för utgåvan
Utöver detta så är erratan som listas nedan specifik för utgåvan
<q>etch-and-a-half</q>.
</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment