Commit bb29ff7b authored by Peter Karlsson's avatar Peter Karlsson

Version bump (1.15)

Minor wording change

CVS version numbers

swedish/mirror/index.wml: 1.9 -> 1.10
parent 5afb4c1f
#use wml::debian::template title="Spegla"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14"
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
<P>Världen är stor, och utan det stora antalet speglingar jorden runt skulle
många ha problem att få tag i Debian.
<P>Detta betyder naturligtvis att folk måste skapa och upprätthålla dessa
speglingar.
Sådana som du.
speglingar, sådana som du.
Om du sitter i en sådan sits att du kan donera diskutrymme och
bandbredd för att göra Debian mer tillgängligt är denna sida för dig.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment