Commit bd9f2f58 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Initial Swedish translation

parent 14588f2c
#use wml::debian::translation-check translation="97c63276e44b98a1da68595f99dc2712f2352661" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Etienne Stalmans upptäckte att git, ett snabbt, skalbart, distribuerat
versionshanteringssystem, är utsatt för en sårbarhet för godtycklig
kodexekvering som är exploaterbar via speciellt skapade undermodulnamn i
en .gitmodules-fil.</p>
<p>För den gamla stabila utgåvan (Jessie) har detta problem rättats
i version 1:2.1.4-2.1+deb8u6.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har detta problem rättats i
version 1:2.11.0-3+deb9u3.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era git-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om git vänligen se its security
tracker page at:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/git">https://security-tracker.debian.org/tracker/git</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4212.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment