Commit c05a8949 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Sync with English 1.68

CVS version numbers

swedish/releases/index.wml: 1.64 -> 1.65
parent 0d7f5c0b
#use wml::debian::template title="Versionsfakta"
#use wml::debian::translation-check translation="1.67"
#use wml::debian::translation-check translation="1.68"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
<p>
......@@ -67,6 +67,19 @@ den instabila utgåvan (<em lang="en">unstable</em>).
</dd>
</dl>
<h2>Utgåvelivscykel</h2>
<p>
Debian tillkännager sin nya stabila utgåva med jämna mellanrum. Användare
kan förvänta sig 3 års full support för varje utgåva och 2 års extra
LTS-stöd.
</p>
<p>
Se wikisidan <a href="https://wiki.debian.org/DebianReleases">Debianutgåvor</a>
och wikisidan <a href="https://wiki.debian.org/LTS">Debian LTS</a> för
detaljerad information.
</p>
<h2>Index över utgåvor</h2>
<ul>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment