Commit c18c8da0 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4542 - initial translation

parent 0fa881d9
#use wml::debian::translation-check translation="6f7800b4562d66c25875afecfd9f8039b52eaf60" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Man har upptäckt att jackson-databind, ett Java-bibliotek som används
för att tolka JSON och andra dataformat, inte validerar användarindata
ordentligt före den försöker deserialisering. Detta tillät en angripare
som tillhandahåller illasinnat skapad indata att utföra kodexekvering,
eller att läsa godtyckliga filer på servern.</p>
<p>För den gamla stabila utgåvan (Stretch) har dessa problem rättats
i version 2.8.6-1+deb9u6.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Buster) har dessa problem rättats i
version 2.9.8-3+deb10u1.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era jackson-databind-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om jackson-databind vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/jackson-databind">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/jackson-databind</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4542.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment