Commit c719885e authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

CVS version numbers

danish/intro/about.wml: 1.42 -> 1.43
parent ff9acc3f
#use wml::debian::template title="Om Debian"
#use wml::debian::translation-check translation="1.68"
#use wml::debian::translation-check translation="1.69"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
<ul class="toc">
......@@ -109,7 +109,7 @@ Hvordan kan I give dem væk?</a></h2>
<p>Spørg hellere hvordan softwarefirmaer kan slippe godt fra at kræve så meget.
Det er ikke det samme at udvikle programmer, som en bil. Når du én gang har
lavet en kopi af programmet vil produktionsomkostningerne til at lave en
million kopier være minimale (der er en god grund til at Microsoft har så mange
million kopier være minimale (der er en grund til at Microsoft har så mange
milliarder på kistebunden).</p>
<p>Se på det på en anden måde: hvis du har en uendelig mængde sand i din
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment