Commit c949a43b authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

parent 4d3b5c9d
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2008-05-26" SUMMARY="Lidt fra DPL'en, OpenSSL, Perl-skifte, backports.org, enorme pakker, SANE, licenser, Enigmail-oversættelser, Debians e-mail-headere, Installer-vejledning, archive.debian.net, ændringer i Lenny"
#use wml::debian::translation-check translation="5011f532637dc7820b79b151eecfda4ab65aa22f"
#use wml::debian::translation-check translation="a108292971a6d12ead59f13930b873a5aa06190f"
<p>Velkommen til årets tredje udgave af DPN, Debian-fællesskabets nyhedsbrev.
Steve McIntyre sendte en ny <q>Lidt fra DPL'en</q>-mail. Et alvorligt problem
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment