Commit c990168f authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] devel/d-i/errata - Sync with English

parent 98ece1a5
#use wml::debian::template title="Debian-Installer errata"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="6c2cebca608641bef7b9c95b5ebe6fceba3e9d6d" mindelta="1" maxdelta="1"
#use wml::debian::translation-check translation="90ef9f0279b0248a336ff2fbfab930ec41f09ec4" mindelta="1" maxdelta="1"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data"
<h1>Kända problem i <humanversion /></h1>
......@@ -39,8 +39,7 @@ som beskriver problemet.
ännu Stretch-temat.
<br />
<b>Status:</b>
Temat <a href="https://bits.debian.org/2019/01/futurePrototype-will-be-the-default-theme-for-debian-10.html">futurePrototype</a>
kommer att integreras och kommer finnas tillgängligt efter utgåvan av Buster Alpha 5.
Rättat i Buster RC 1: <a href="https://bits.debian.org/2019/01/futurePrototype-will-be-the-default-theme-for-debian-10.html">futurePrototype</a> har integrerats.
</dd>
<dt>Felaktiga genvägar i redigeraren nano</dt>
......@@ -48,10 +47,10 @@ som beskriver problemet.
samma genvägar som det vanliga nanopaketet (på installerade
system). Särskilt förslaget att använda <tt>C-s</tt> för att
<q>Spara</q> verkar vara ett problem för personer som
använder installeraren på en seriell konsoll
använder installeraren på en seriell konsol
(<a href="https://bugs.debian.org/915017">#915017</a>).
<br />
<b>Status:</b> Under utredning.</dd>
<b>Status:</b> Rättat i Buster RC 1.</dd>
<dt>Trasig rendering för Gujarati</dt>
<dd>Det upptäcktes för sent för utgåvan av D-I Buster Alpha 4
......@@ -61,6 +60,40 @@ som beskriver problemet.
<br />
<b>Status:</b> Rättat i Buster Alpha 5.</dd>
<dt>TLS-stöd i wget är trasigt</dt>
<dd>En förändring i biblioteket openssl leder till vissa problem för
dess användare, på grund av att en konfigurationsfil som ursprungligen
var valfri plötsligt blev obligatorisk. Som en konsekvens av detta
stödjer åtminstone <tt>wget</tt> inte HTTPS i installeraren
(<a href="https://bugs.debian.org/926315">#926315</a>)
<br />
<b>Status:</b> Grundorsaken har identifierats och en rättning
väntas för D-I Buster RC2.</dd>
<dt>Entropi-relaterade problem</dt>
<dd>Även med funktionellt HTTPS-stöd i wget kan man råka ut för
entropi-relaterade problem, beroende på tillgängligheten
av en hårdvaru-baserad slumptalsgenerator (RNG) och/eller
ett tillräckligt stort antal händelser för att fylla
entropipoolen (<a href="https://bugs.debian.org/923675">#923675</a>).
Vanliga symptom kan vara en lång fördröjning när den första
HTTPS-anslutningen sker, eller under generering av SSH-nyckelpar.
<br />
<b>Status:</b> Behöver utredas.</dd>
<dt>LUKS2 är inkompatibelt med GRUB's kryptodiskstöd</dt>
<dd>Det upptäckts bara nyligen att GRUB inte har stöd för
LUKS2. Detta betyder att användare som vill använda
<tt>GRUB_ENABLE_CRYPTODISK</tt> och undvika en separat,
icke krypterad <tt>/boot</tt>, inte kommer att göra detta
(<a href="https://bugs.debian.org/927165">#927165</a>).
Denna setup stöds inte i installeraren hursomhelst, men det
vore förnuftigt att åtminstone dokumentera denna begränsning
mer framträdande, och åtminstone ha möjligheten att välja
LUKS1 under installationsprocessen.
<br />
<b>Status:</b> Några idéer har uttryckts i felrapporten.</dd>
<!-- things should be better starting with Jessie Beta 2...
<dt>Stöd för GNU/kFreeBSD</dt>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment