Commit cc74c806 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

CVS version numbers

danish/security/2014/dsa-3051.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/security/2014/dsa-3052.wml: INITIAL -> 1.1
parent 001f238a
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Stefan Horst opdagede en sårbarhed i Drupals databaseabstraktions-API,
hvilket måske kunne føre til SQL-indsprøjtning.</p>
<p>I den stabile distribution (wheezy), er dette problem rettet i
version 7.14-2+deb7u7.</p>
<p>I den ustabile distribution (sid), er dette problem rettet i
version 7.32-1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine drupal7-pakker.</p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2014/dsa-3051.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Jouni Malinen opdagede et problem med fornuftighedskontrol af inddata i
værktøjerne wpa_cli og hostapd_cli, som er indeholdt i wpa-pakken. Et fjernt
wikisystem inden for rækkevidde, kunne levere en fabrikeret streng, som udløste
udførelse af vilkårlig kode afviklet med rettighederne hørende til de påvirkede
wpa_cli- eller hostapd_cli-processer.</p>
<p>I den stabile distribution (wheezy), er dette problem rettet i version
1.0-3+deb7u1.</p>
<p>I distributionen testing (jessie), vil dette problem snart blive rettet.</p>
<p>I den ustabile distribution (sid), er dette problem rettet i version
2.3-1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine wpa-pakker.</p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2014/dsa-3052.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment