Commit cd80bdec authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent ab69618f
#use wml::debian::translation-check translation="cdc990cfe6ed5dda7be8306834dce6def395036b" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Man opdagede at utilstrækkelige begrænsninger i forbindelseshåndteringen i
Mumble, en krypteret low latency VoIP-klient, kunne medføre lammelsesangreb.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 1.2.18-1+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine mumble-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende mumble, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/mumble">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/mumble</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4402.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment