Commit cdce2adb authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent 8a1c0e34
#use wml::debian::translation-check translation="3af3ca701db359cb0e776a690fd5e1cbcae67627" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Guido Vranken opdagede at ukorrekte grænsekontroller i ZeroMQ, en
letvægtskerne til messaging, kunne medføre udførelse af vilkårlig kode.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 4.2.1-4+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine zeromq3-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende zeromq3, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/zeromq3">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/zeromq3</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4368.data"
#use wml::debian::translation-check translation="8a1c0e346cc4b60809eb2067ebcb114fe8cc027d" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sårbarheder er opdaget i hypervisor'en Xen:</p>
<ul>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-19961">CVE-2018-19961</a> /
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-19962">CVE-2018-19962</a>
<p>Paul Durrant opdagede at ukorrekt TLB-håndtering kunne medføre
lammelsesangreb, rettighedsforøgelse eller informationslækager.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-19965">CVE-2018-19965</a>
<p>Matthew Daley opdagede at ukorrekt håndtering af INVPCID-instruktionen
kunne medføre lammelsesangreb foretaget af PV-gæster.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-19966">CVE-2018-19966</a>
<p>Man opdagede at en regression i rettelsen af
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-15595">CVE-2017-15595</a>
kunne medføre lammelsesangreb, rettighedsforøgelse eller informationslækager
foretaget af en PV-gæst.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-19967">CVE-2018-19967</a>
<p>Man opdagede at en fejl i nogle Intel CPU'er kunne medføre
lammelsesangreb foretaget af en gæsteinstans.</p></li>
</ul>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 4.8.5+shim4.10.2+xsa282-1+deb9u11.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine xen-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende xen, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/xen">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/xen</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4369.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment