Commit d0aadfb3 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

CVS version numbers

danish/intro/help.wml: 1.2 -> 1.3
parent d6705650
#use wml::debian::template title="Hvordan kan jeg hjælpe Debian?"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14"
<p>Hvis du overvejer, at hjælpe med udviklingen af Debian, er der
mange områder, hvor både erfarne og uerfarne brugere kan give en hånd med:</p>
......@@ -61,6 +61,12 @@ til de eksisterende tilpasninger. For flere oplysninger, se
værdifulde for Debian, og blive vedligeholder af disse pakker. For flere
oplysninger, læs <a href="$(HOME)/devel/">Debians udviklerhjørne</a>.</li>
<li>Du kan hjælpe med at
<a href="http://security-tracker.debian.org/tracker/data/report">spore</a>,
<a href="$(HOME)/security/audit/">finde</a> og
<a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/pkgs.html#bug-security">rette</a>
<a href="$(HOME)/security/">sikkerhedsproblemer</a> i pakkerne i Debian.</li>
<li>Du kan <a href="$(HOME)/donations">donere udstyr og tjenesteydelser</a> til
Debian-projektet, så enten det eller dets brugere kan drage nytte af dem. Vi er
hele tiden på udkig efter <a href="$(HOME)/mirror/">filspejle (mirrors) over
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment