Commit d0bbeb26 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent dbf4ba8e
#use wml::debian::translation-check translation="dbf4ba8e9bfb35169a40a69893c185951be6f765" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Raphael Arrouas og Jean Lejeune opdagede en sårbarhed i forbindelse med
omgåelse af adgangskontrol i mod_jk, Apache-connector'en til Tomcat
Java-servlet-motoren. Sårbarheden er løst ved at opgradere mod_jk til den nye
opstrømsversion 1.2.46, der indeholder yderligere ændringer.</p>
<ul>
<li><a href="https://tomcat.apache.org/connectors-doc/miscellaneous/changelog.html#Changes_between_1.2.42_and_1.2.43">https://tomcat.apache.org/connectors-doc/miscellaneous/changelog.html#Changes_between_1.2.42_and_1.2.43</a></li>
<li><a href="https://tomcat.apache.org/connectors-doc/miscellaneous/changelog.html#Changes_between_1.2.43_and_1.2.44">https://tomcat.apache.org/connectors-doc/miscellaneous/changelog.html#Changes_between_1.2.43_and_1.2.44</a></li>
<li><a href="https://tomcat.apache.org/connectors-doc/miscellaneous/changelog.html#Changes_between_1.2.44_and_1.2.45">https://tomcat.apache.org/connectors-doc/miscellaneous/changelog.html#Changes_between_1.2.44_and_1.2.45</a></li>
<li><a href="https://tomcat.apache.org/connectors-doc/miscellaneous/changelog.html#Changes_between_1.2.45_and_1.2.46">https://tomcat.apache.org/connectors-doc/miscellaneous/changelog.html#Changes_between_1.2.45_and_1.2.46</a></li>
</ul>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 1:1.2.46-0+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine libapache-mod-jk-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende libapache-mod-jk, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/libapache-mod-jk">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/libapache-mod-jk</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4357.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment