Commit d1e6c868 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

CVS version numbers

danish/intro/help.wml: 1.11 -> 1.12
parent 38beb49c
#use wml::debian::template title="Hvordan kan jeg hjælpe Debian?"
#use wml::debian::translation-check translation="1.23"
#use wml::debian::translation-check translation="1.25"
<p>Hvis du overvejer, at hjælpe med udviklingen af Debian, er der mange områder,
hvor både erfarne og uerfarne brugere kan give en hånd med:</p>
......@@ -113,6 +113,9 @@ område,
<a href="https://wiki.debian.org/DebianEvents">andre begivenheder</a> rundt
omkring i verden.</li>
<li>Du kan aktivere <a href="https://packages.debian.org/popularity-contest">\
rapportering til pakken popularity-contest</a>.</li>
</ol>
<p>Som du kan se, er der mange måder, at blive involveret i projektet på, og kun
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment