Commit d30e42f4 authored by Hans Fredrik Nordhaug's avatar Hans Fredrik Nordhaug

Synced with English

CVS version numbers

norwegian/Bugs/Developer.wml: 1.22 -> 1.23
parent 54b8e57f
#use wml::debian::template title="Debians feilrapportsystem — utviklerinfo" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/pkgreport-opts.inc"
#use wml::debian::translation-check translation="1.92" maintainer="Hans F. Nordhaug"
#use wml::debian::translation-check translation="1.93" maintainer="Hans F. Nordhaug"
# Oversatt til norsk av Tollef Fog Heen (tfheen@debian.org)
# Oppdatert 2001-12-29 av Tor Slettnes (tor@slett.net)
# Oppdatert 2010-08-23 av Cato Auestad <bleakgadfly@fsfe.org>
......@@ -10,7 +10,9 @@
<p>
Feilrapporter blir først sendt som en vanlig e-post til
<code>submit@bugs.debian.org</code>. Rapporten får deretter et
<code>submit@bugs.debian.org</code> som må inkludere en
<code>Package</code>-linje (se <a href="Reporting">Instruksjoner for
feilrapportering</a> for mer informasjon). Rapporten får deretter et
nummer, en kvittering blir sendt til innsenderen og rapporten blir
videresendt til <code>debian-bugs-dist</code>. Hvis innsenderen
inkluderte en <code>Package</code>-linje, og utvikleren for pakken
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment