Commit d3a10543 authored by Martin Ågren's avatar Martin Ågren

Initial Swedish version of info on proposed-updates.

CVS version numbers

swedish/releases/proposed-updates.wml: INITIAL -> 1.1
parent 1b4ed292
#use wml::debian::template title="<q>proposed-updates</q>-mekanismen"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
<p>Alla ändringar till den släppta, stabila (<q>stable</q>) (och gamla stabila, <q>oldstable</q>)
utgåvan genomgår en utökad uttestningsperiod innan de accepteras
till arkivet. Varje sådan uppdatering av den (gamla) stabila utgåvan kallas
en <q>punktutgåva</q>.</p>
<p>Förberedelserna till punktutgåvorna sker genom <q>proposed-updates</q>-mekanismen.
Uppdaterade paket laddas upp till en separat kö som kallas
<code>p-u-new</code> (<code>o-p-u-new</code>) innan de accepteras till
<q>proposed-updates</q> (<q>oldstable-proposed-updates</q>).
</p>
<p>För att använda dessa paket med APT, kan du lägga till följande rader i din
fil <code>sources.list</code>:</p>
<pre>
\# föreslagna uppdateringar till nästa punktutgåva
deb http://ftp.us.debian.org/debian <current_release_name>-proposed-updates main contrib non-free
</pre>
<p>Observera att <a href="$(HOME)/mirror/list">de maskiner som speglar /debian/</a> kommer
ha dessa filer, så det är inte nödvändigt att använda just denna server. Valet ovan
av ftp.us.debian.org är bara ett exempel.</p>
<p>Nya paket kan anlända i proposed-updates när Debianutvecklare
laddar upp dem till antingen <q>proposed-updates</q> (<q>oldstable-proposed-updates</q>),
eller <q>stable</q> (<q>oldstable</q>). Debians grupp för den stabila utgåvan
undersöker regelbundet paketen i p-u-new (o-p-u-new) och avgör huruvida
de ska accepteras eller nekas.</p>
<p>Det bör noteras att paket från
<a href="$(HOME)/security/">security.debian.org</a> kopieras till
katalogen p-u-new (o-p-u-new) automatiskt. Samtidigt kan det vara bra att veta att paket
som laddas upp direkt till proposed-updates (oldstable-proposed-updates)
inte övervakas av Debians säkerhetsgrupp.</p>
<p>Den aktuella listan över paket som ligger i kön till p-u-new (o-p-u-new)
kan ses på <url "http://release.debian.org/proposed-updates/stable.html">
(<url "http://release.debian.org/proposed-updates/oldstable.html">).</p>
<p>Innan du laddar upp ett paket till <q>proposed-updates</q> (<q>oldstable-proposed-updates</q>)
skulle det uppskattas om du gick igenom följande kontrollista:</p>
<ul>
<li>fel som du vill rätta är rapporterade i BTS</li>
<li>rättelserna för felen har testats grundligt åtminstone i Sid</li>
<li>ändringar
<ul>
<li>rättar ett säkerhetsproblem eller</li>
<li>rättar ett kritiskt fel eller</li>
<li>rättar att ett paket inte går att installera eller bygga (FTBFS) eller</li>
<li>gör att arkitekturer åter är i synk</li>
</ul></li>
<li>e-post skickas till debian-release@lists.debian.org för att förklara varför dessa fel
bör rättas i den (gamla) stabila utgåvan med hjälp av en punktutgåva och för att tillhandahålla en diff
mot versionen i stable/proposed-updates (oldstable/oldstable-proposed-updates)</li>
</ul>
<p>
Ifall du tvekar eller har frågor, tveka inte att kontakt den stabila utgåvegruppen.
Ditt fall kan alltid vara ett undantag till de generella reglerna i kontrollistan ovan!
</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment