Commit d563eb1f authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Sync with English

CVS version numbers

swedish/devel/debian-installer/index.wml: 1.114 -> 1.115 
swedish/releases/etch/debian-installer/etchnhalf.wml: 1.3 -> 1.4 
swedish/releases/etch/debian-installer/index.wml: 1.11 -> 1.12 
swedish/releases/jessie/debian-installer/index.wml: 1.9 -> 1.10 
swedish/releases/lenny/debian-installer/index.wml: 1.14 -> 1.15 
swedish/releases/squeeze/debian-installer/index.wml: 1.19 -> 1.20 
swedish/releases/wheezy/debian-installer/index.wml: 1.12 -> 1.13
parent e5ea9f09
#use wml::debian::template title="Debian-Installer" NOHEADER="true"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.282"
#use wml::debian::translation-check translation="1.283"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data"
......@@ -204,7 +204,7 @@ att läsa in fastprogram under en installation finns i installationsguiden
(pålitligt) tillgängliga.</li>
<li>Verifieringsfiler (<tt>SHA256SUMS</tt>, <tt>SHA512SUMS</tt> och
andra) finns tillgängliga i samma mapp som avbildningarna för
cd- och dvd-avbildningarna.</li>
installationsavbildningarna.</li>
<li>Vi rekommenderar att jigdo används för att
hämta cd- och dvd-avbildningarna.</li>
<li>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/etch/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/etch/debian-installer/etchnhalf-images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
#use wml::debian::translation-check translation="1.17"
<p><strong>Debian GNU/Linux 4.0 har efterträtts av
......@@ -138,7 +138,7 @@ stöds av kärnan 2.6.18 som används i vanliga <q>Etch</q>-installationer.
</li>
<li>
För netinst- och businesscard-CD-avbildningarna finns verifieringsfiler
För installationsavbildningarna finns verifieringsfiler
(<tt>SHA256SUMS</tt>, <tt>SHA512SUMS</tt> och andra) tillgängliga i
samma mapp som avbildningarna.
</li>
......
#use wml::debian::template title="Installationsinformation för Debian &rdquo;Etch&rdquo;" NOHEADER="true"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/etch/release.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.33"
#use wml::debian::translation-check translation="1.34"
<h1>Installera Debian GNU/Linux <current_release_etch></h1>
......@@ -105,7 +105,7 @@ href="$(HOME)/CD/jigdo-cd">jigdo</a>)</strong></p>
alla paket som tagits med.
</li>
<li>
För nätverks- och visitkorts-cd-avbildningarna finns verifieringsfiler
För installationsavbildningarna finns verifieringsfiler
(<tt>SHA256SUMS</tt>, <tt>SHA512SUMS</tt> och andra) tillgängliga i
samma mapp som avbildningarna.
</li>
......
#use wml::debian::template title="Debian &ldquo;jessie&rdquo; Installationsinformation" NOHEADER="true"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/jessie/release.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
<h1>Installera Debian <current_release_jessie></h1>
......@@ -131,7 +131,7 @@ CD-avbildningar <strong>med fastprogram</strong></strong></p>
</li>
<li>
För nätverks- och visitkorts-cd-avbildningarna finns verifieringsfiler
För installationsavbildningarna finns verifieringsfiler
(<tt>SHA256SUMS</tt>, <tt>SHA512SUMS</tt> och andra) tillgängliga i
samma mapp som avbildningarna.
</li>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/lenny/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.26"
#use wml::debian::translation-check translation="1.27"
<h1>Installera Debian GNU/Linux <current_release_lenny></h1>
......@@ -128,7 +128,7 @@ du läser in fastprogram under installationen finns i installlationsguiden
alla paket som tagits med.
</li>
<li>
För nätverks- och visitkorts-cd-avbildningarna finns verifieringsfiler
För installationsavbildningarna finns verifieringsfiler
(<tt>SHA256SUMS</tt>, <tt>SHA512SUMS</tt> och andra) tillgängliga i
samma mapp som avbildningarna.
</li>
......
#use wml::debian::template title="Installationsinformation för Debian &rdquo;Squeeze&rdquo;" NOHEADER="true"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/squeeze/release.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.18"
#use wml::debian::translation-check translation="1.19"
<h1>Installera Debian <current_release_squeeze></h1>
......@@ -118,7 +118,7 @@ du läser in fastprogram under installationen finns i installationsguiden
alla paket som tagits med.
</li>
<li>
För nätverks- och visitkorts-cd-avbildningarna finns verifieringsfiler
För installationsavbildningarna finns verifieringsfiler
(<tt>SHA256SUMS</tt>, <tt>SHA512SUMS</tt> och andra) tillgängliga i
samma mapp som avbildningarna.
</li>
......
#use wml::debian::template title="Debian &ldquo;wheezy&rdquo; Installationsinformation" NOHEADER="true"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/wheezy/release.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.19"
#use wml::debian::translation-check translation="1.20"
<h1>Installera Debian <current_release_wheezy></h1>
......@@ -132,7 +132,7 @@ CD-avbildningar <strong>med fastprogram</strong></strong></p>
</li>
<li>
För nätverks- och visitkorts-cd-avbildningarna finns verifieringsfiler
För installationsavbildningarna finns verifieringsfiler
(<tt>SHA256SUMS</tt>, <tt>SHA512SUMS</tt> och andra) tillgängliga i
samma mapp som avbildningarna.
</li>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment