Commit d6fa6217 authored by Peter Karlsson's avatar Peter Karlsson

Sync: Removed bits about web mirroring which isn't needed anymore (1.10)

Added 'the' to the new paragraph (1.11)

CVS version numbers

swedish/mirror/index.wml: 1.6 -> 1.7
parent 0d240940
#use wml::debian::template title="Spegla"
#use wml::debian::translation-check translation="1.9"
#use wml::debian::translation-check translation="1.11"
<P>Världen är stor, och utan det stora antalet speglingar jorden runt skulle
många ha problem att få tag i Debian.
......@@ -10,18 +10,17 @@ S
Om du sitter i en sådan sits att du kan donera diskutrymme och
bandbredd för att göra Debian mer tillgängligt är denna sida för dig.
<P>Debian har både ftp-arkiv och webbplatser.
Ftp-arkiven innehåller alla paket, källkod och installationsmaterial.
Webbplatsen innehåller bakgrundsinformation om Debian, dokumentation,
material för utvecklare och länkar till relaterade webbplatser.
Du kan välja att antingen spegla webben, ftp-arkivet, eller bådadera.
<p>Debians ftp-arkiv innehåller alla paket, all källkod och allt
installationsmaterial.
Du kan spegla ftp-arkivet, delvis eller hela.
Du kan till och med hålla din spegling privat, men de flesta väljer
att lägga till sina ftp-platser i
<A href="../misc/README.mirrors">speglingslistan</A>.
<h2><a href="types">Olika sorters speglar</a></h2>
<h2><a href="ftpmirror">Sätta upp en ftp-spegel</a></h2>
<h2><a href="webmirror">Sätta upp en webbspegel</a></h2>
<h2><a href="webmirror">Sätta upp en webbspegel</a>
<font size="-1">(endast för referens)</font></h2>
<h2><a href="submit">Registrera spegelinformation</a></h2>
<h2><a href="../misc/README.mirrors">Se spegellistan</a>
<font size="-1"><a href="mirrors_full">(komplett information för speglingarna)</a></font></h2>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment