Commit d9c33c15 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4561 - initial translation

parent f5fb7746
#use wml::debian::translation-check translation="6286cf953c8e8e38255f3121c0edf3daa3904692" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Alex Murray upptäckte ett stackbaserat buffertspill i
fribidi, en implementation av algoritmen Unicode Bidirectional Algorithm,
vilket kunde resultera i överbelastning eller möjligen exekvering
av godtycklig kod, när man behandlar ett stort antal unicode
isolate directional-tecken.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Buster) har detta problem rättats i
version 1.0.5-3.1+deb10u1.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era fribidi-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om fribidi vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/fribidi">https://security-tracker.debian.org/tracker/fribidi</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4561.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment