Commit dc7ba1c0 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent 130ecf9b
#use wml::debian::translation-check translation="130ecf9b987b9c3e7f932f0818e5f39e9642ab7f" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sikkerhedsproblemer er fundet i webbrowseren Mozilla Firefox,
hvilke potentielt kunne meføre udførelse af vilkårlig kode.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 60.5.1esr-1~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine firefox-esr-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende firefox-esr, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/firefox-esr">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/firefox-esr</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4391.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment