Commit e1bcb6b8 authored by Holger Wansing's avatar Holger Wansing

Fix tidy error.

CVS version numbers

slovak/MailingLists/index.wml: 1.22 -> 1.23 
slovak/devel/debian-installer/errata.wml: 1.2 -> 1.3
parent 786333bb
......@@ -223,6 +223,7 @@ uistite sa prosím, že <a href="#subunsub">postupujete správne</a>
Namiesto toho môžete <a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">vyplniť hlásenie o chybe</a>
voči pseudo-balíku
<a href="https://bugs.debian.org/lists.debian.org">lists.debian.org</a>.
</p>
<p>Ak sa vám nepodarilo sa z konferencie odhlásiť, vložte prosím
kópiu celej hlavičky správy, ktorú ste dostali z konferencie.</p>
......
......@@ -29,7 +29,7 @@ ktorá problém popisuje.
<dt>Téma vzhľadu použitá v inštalátore</dt>
<dd>Zatiaľ nebola téma vzhľadu pre Buster a inštalátor zatiaľ používa
tému zo Stretch.</dt>
tému zo Stretch.</dd>
<!-- things should be better starting with Jessie Beta 2...
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment