Commit e6712a52 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] releases/buster/releasenotes - initial translation

parent f38d1af8
#use wml::debian::template title="Debian 10 -- Versionsfakta" BARETITLE=true
#use wml::debian::release
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/buster/release.data"
#use wml::debian::translation-check translation="b6a7091f73c11a22a8f619653012ca182cd13179"
<if-stable-release release="stretch">
<p>Detta är en <strong>version där arbete pågår</strong> av versionsfakta
för Debian 10, kodnamn Buster, som inte har släppts ännu. Den
informationen som presenteras här kan vara felaktig och gammal och är med
stor sannolikhet ofullständig.</p>
</if-stable-release>
<p>För att få reda på vad som är nytt i Debian 10, se versionsfakta för din
arkitektur:</p>
<ul>
<:= &permute_as_list('release-notes/', 'Versionsfakta'); :>
</ul>
<p>Versionsfakta innehåller även information för användare som uppgraderar från
tidigare utgåvor.</p>
<p>Om du har ställt in din webbläsares språkanpassning korrekt kommer länkarna
ovan att automatiskt hämta rätt HTML-version &mdash; se
<a href="$(HOME)/intro/cn">innehållsförhandling</a>. Annars, välj den
kombination av arkitektur, språk och format du vill ha från tabellen nedan.</p>
<div class="centerdiv">
<table class="reltable">
<tr>
<th align="left"><strong>Arkitektur</strong></th>
<th align="left"><strong>Format</strong></th>
<th align="left"><strong>Språk</strong></th>
</tr>
<: &permute_as_matrix_new( file => 'release-notes', langs => \%langsrelnotes,
formats => \%formats, arches => \@arches,
html_file => 'release-notes/index' ); :>
</table>
</div>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment