Commit e9492baf authored by Miroslaw Gabrus's avatar Miroslaw Gabrus

synced to english

parent e15114c2
#use wml::debian::template title="Dokumentacja"
#use wml::debian::translation-check translation="6f3adf6374f35194686f89dec2ba66b1ecf3bb5f"
#use wml::debian::translation-check translation="0c1382aadfb1f9dfa75bd0b8cb402d749a4f0901"
# TODO - gdzie się da pododawać odnośniki do dokumentacji PO POLSKU
......@@ -110,48 +110,12 @@ znajduje się na stronach <a href="ddp">Projektu dokumentacji Debiana</a>.</p>
<p>Istnieją także różne podręczniki dla użytkowników, napisane pod kątem
systemu Debian GNU/Linux, dostępne jako <a href="books">drukowane książki</a>.</p>
<h3>Ogólne podręczniki GNU/Linux</h3>
<p>Najbardziej popularne dokumenty i podręczniki na temat Linuksa to
<a href="http://www.tldp.org/LDP/gs/gs.html">Linux Installation and Getting Started</a>,
<a href="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/linux-doc-project/users-guide/">Linux User's Guide</a>,
<a href="http://www.tldp.org/LDP/nag/nag.html">Network Administrator's Guide</a> i
<a href="http://www.tldp.org/LDP/sag/">System Administrator's Guide</a>.</p>
<p>Dokumentację Linuksa opracowuje
<a href="http://www.tldp.org/">Projekt dokumentacji Linuksa</a> (LDP).
Pełny zestaw podręczników LDP i inna dokumentacja jest dostępna
<a href="http://www.tldp.org/guides.html">na stronach WWW projektu</a>,
w formie elektronicznej i drukowanej.</p>
<h3 id="howtos">Dokumenty HOWTO</h3>
<p>Dokumenty <a href="http://www.tldp.org/docs.html#howto">HOWTO</a> opisują
<p>Dokumenty <a href="https://www.tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/categories.html">HOWTO</a> opisują
<em>jak</em> coś zrobić (ang. how to) i zazwyczaj obejmują jakiś konkretny
temat.</p>
<p>Oto niektóre ważniejsze dokumenty HOWTO:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWTO/">Hardware
Compatibility HOWTO</a>,</li>
<li><a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Unix-and-Internet-Fundamentals-HOWTO/">Unix
and Internet Fundamentals HOWTO</a>,</li>
# aktualnie niedostępne
# <li><a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Kernel-HOWTO.html">Kernel HOWTO</a>,</li>
<li><a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Filesystems-HOWTO.html">Filesystems
HOWTO</a>,</li>
<li><a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Config-HOWTO.html">Configuration HOWTO</a>,</li>
<li><a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Net-HOWTO/">Networking HOWTO</a>,</li>
<li>i <a href="http://www.tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/categories.html">wiele
innych</a>.</li>
</ul>
<h3 id="faqs">Dokumenty FAQ</h3>
<p>Skrót FAQ oznacza <em>frequently asked questions (często zadawane
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment