Commit ed5a1ac4 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Initial Swedish translation

CVS version numbers

swedish/security/2014/dsa-3050.wml: INITIAL -> 1.1
parent 12deb7a9
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flera säkerhetsproblem har upptäckts i Iceweasel, Debians version
av webbläsaren Mozilla Firefox: flera minnessäkerhetsfel, buffertspill,
användning efter frigörning och andra implementationsfel kan leda till
körning av godtycklig kod, överbelastning, eller förbigång av
same-origin-policyn eller förlust av integritet.</p>
<p>Denna uppdatering uppdaterar Iceweasel till ESR31-serien av Firefox.
Denna nya utgåva introducerar ett nytt användargränssnitt.</p>
<p>Utöver detta inaktiverar även denna uppdatering SSLv3.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Wheezy) har dessa problem rättats i
version 31.2.0esr-2~deb7u1.</p>
<p>För den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i
version 31.2.0esr-1.</p>
<p>For the experimental distribution har dessa problem rättats i
version 33.0-1.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era iceweasel-paket.</p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2014/dsa-3050.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment