Commit f056d844 authored by Damyan Ivanov's avatar Damyan Ivanov

sync with English

parent 85be4e4f
......@@ -2,7 +2,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/squeeze/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#use wml::debian::translation-check translation="0dfbbecbd60a361b01cb9363261389d295aa8f3a"
#use wml::debian::translation-check translation="a4158e0a1fed94e1ffcdb299e61ace2cbbcecc61"
......@@ -17,11 +17,18 @@
<a href="$(HOME)/News/2011/20110205a">съобщението до пресата</a> и
<a href="releasenotes">бележките по изданието</a>.</p>
<p><strong>Дебиан 6.0 е заменена от
<a href="../wheezy/">Дебиан 7.0 (<q>wheezy</q>)</a>.
<p><strong>Дебиан 6 е заменена от
<a href="../wheezy/">Дебиан 7 (<q>wheezy</q>)</a>.
# Обновяванията по сигурността са спрени на <:=spokendate('XXXXXXXXXXX'):>.
</strong></p>
<p><strong>Инициативата за удължена поддръжка се грижи за Squeeze до
февруари 2016. Поддръжката е ограничена до архитектурите i386 и amd64.
За повече информация се обърнете към <a
href="https://wiki.debian.org/LTS">раздела на инициативата в уикито</a>.
</strong></p>
<p>За информация относно сдобиването с Дебиан вижте страницата на <a href="debian-installer/">инсталатора</a> и
<a href="installmanual">ръководството за инсталиране</a>. Ако обновявате от
по-старо издание на Дебиан, прочетете инструкциите в
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment