Commit f0c0342f authored by Laura Arjona Reina's avatar Laura Arjona Reina

Remove Dreamhost from /users/com section...

Remove Dreamhost from /users/com section (https://www.dreamhost.com/blog/change-is-in-the-air-dreamhost-upgrades/ ). Closes: #893798
parent cb1c2774
# From: DreamHost Customer Support Team <support@dreamhost.com>
# (intermediary) From: Matthew McGuire <gray@shadowglade.net>
<define-tag pagetitle>DreamHost Web Hosting, USA</define-tag>
<define-tag webpage>http://www.dreamhost.com/</define-tag>
#use wml::debian::users
#use wml::debian::translation-check translation="866294a282a7e7ea99decf4d17f197da4d2afe83"
<p>
Siden vores dannelse for over fem år siden, har DreamHost udelukkende
anvende Debian-servere i forbindelse med vores delt vært-drift. Selvom vi
oprindeligt valgte Debian for dets evne til at virke med billige
hylde-hardware og at det ikke kostede noget, er vi fortsat blevet mere og
mere imponerede over dets driftssikkerhed, fleksibilitet, sikker og
skalerbarhed, efterhånden som vores virksomhed er vokset. Vi har nu over
150 Debian-servere med over 50.000 websteder og hundredtusindvis af
e-mail-adresser, og har aldrig været skuffede. Vi er i gang med at
opgradere alle vore servere til "woody" og vore systemadministratorer er
tilfredse med hvor let skiftet forløber, takket være det velgennemtænkte
planlægning af alle Debian-udgaver. Vores virksomhed ville ikke kunne
fungere uden Debian GNU/Linux!
</p>
# From: DreamHost Customer Support Team <support@dreamhost.com>
# (intermediary) From: Matthew McGuire <gray@shadowglade.net>
<define-tag pagetitle>DreamHost Web Hosting, USA</define-tag>
<define-tag webpage>http://www.dreamhost.com/</define-tag>
#use wml::debian::users
<p>
Since our inception over five years ago DreamHost has used entirely Debian
servers in our shared hosting operations. Although we initially chose it
because of its ability to work on inexpensive off-the-shelf hardware and
lack of licensing fees, we have continued to be impressed with its
reliability, flexibility, security, and scalability as we've grown. We now
have over 150 Debian servers serving 50,000 web sites and hundreds of
thousands of email accounts and we've never been disappointed. We are in
the process of upgrading all our servers to "woody" and our system admins
are pleased with how smoothly the transition is thanks to the well thought
out design of all Debian releases. Our business would not be possible
without Debian Linux!
</p>
# From: DreamHost Customer Support Team <support@dreamhost.com>
# (intermediary) From: Matthew McGuire <gray@shadowglade.net>
<define-tag pagetitle>H&eacute;bergement sur la Toile DreamHost, &Eacute;tats-Unis</define-tag>
<define-tag webpage>http://www.dreamhost.com/</define-tag>
#use wml::debian::users
#use wml::debian::translation-check translation="866294a282a7e7ea99decf4d17f197da4d2afe83" maintainer="Nicolas Bertolissio"
<p>
Depuis le début, il y a plus de cinq ans, DreamHost utilise uniquement des
serveurs Debian pour ses opérations d'hébergement partagé. Bien que nous
l'ayons choisie au départ pour sa capacité à fonctionner sur du matériel
disponible sur étagère et bon marché et pour son absence de droit de licence,
nous avons toujours été impressionné par sa fiabilité, sa flexibilité, sa
sécurité et son extensibilité lors de notre croissance. Nous avons maintenant
plus de 150&nbsp;serveurs pour 50&nbsp;000&nbsp;sites et des centaines de
milliers de comptes de courriel et nous n'avons jamais été déçus. Nous sommes
en train de mettre à jour tous nos serveurs vers «&nbsp;Woody&nbsp;» et nos
administrateurs système sont content de la douceur de la transition grâce à
la bonne conception de toutes les éditions de Debian. Notre entreprise ne
serait pas possible sans Debian GNU/Linux&nbsp;!
</p>
# From: DreamHost Customer Support Team <support@dreamhost.com>
# (intermediary) From: Matthew McGuire <gray@shadowglade.net>
#use wml::debian::translation-check translation="866294a282a7e7ea99decf4d17f197da4d2afe83"
# Translation: Helge Kreutzmann <debian@helgefjell.de> 2005-10-04
<define-tag pagetitle>DreamHost Web Hosting, USA</define-tag>
<define-tag webpage>http://www.dreamhost.com/</define-tag>
#use wml::debian::users
<p>
Seit unserem Anfang vor fünf Jahren hat DreamHost gänzlich Debian-Server
in unserem <q>shared hosting</q>-Betrieb verwendet. Obwohl wir es anfangs
aufgrund seiner Fähigkeit, auf günstiger Standard-Hardware laufen zu können,
und dem
Fehlen von Lizenzgebühren ausgewählt hatten, sind wir während unseres
Wachstums weiterhin beeindruckt von seiner Zuverlässigkeit, Flexibilität,
Sicherheit und Skalierbarkeit. Wir haben jetzt über 150 Debian-Server, die
50.000 Web-Auftritte und hunderte von Tausenden von E-Mail-Konten bedienen
und wir waren nie entäuscht. Wir sind dabei, auf allen unseren Servern ein Upgrade
auf <q>Woody</q> durchzuführen und unsere Systemadministratoren sind erfreut,
wie reibungslos der Übergang aufgrund des gut durchdachten Designs der
Debian-Veröffentlichungen ist. Unsere Firma wäre ohne Debian Linux nicht
möglich.
</p>
# From: DreamHost Customer Support Team <support@dreamhost.com>
# (intermediary) From: Matthew McGuire <gray@shadowglade.net>
<define-tag pagetitle>DreamHost Web Hosting, EUA</define-tag>
<define-tag webpage>http://www.dreamhost.com/</define-tag>
#use wml::debian::users
#use wml::debian::translation-check translation="866294a282a7e7ea99decf4d17f197da4d2afe83"
<p>
Desde nossa origem há cinco anos, a DreamHost tem usado
servidores completamente Debian em nossas operações de hospedagem
compartilhada. Embora nós tenhamos o escolhido inicialmente devido
a sua habilidade de trabalhar em hardware barato e a não existência
de custos de licença, nós ficamos impressionados com sua
confiabilidade, flexibilidade, segurança, e escalabilidade enquanto
nós crescemos. Nós hoje temos mais de 150 servidores Debian servindo
50.000 sites web e centenas de milhares de contas de email e nós nunca
ficamos desapontados. Nós estamos no processo de atualizar todos os nossos
servidores para o Woody e nossos administradores de sistema estão
satisfeitos com a facilidade da transição graças ao planejamento bem
feito dos lançamentos Debian. Nossos negócios não seriam possíveis
sem o Debian Linux!
</p>
# From: DreamHost Customer Support Team <support@dreamhost.com>
# (intermediary) From: Matthew McGuire <gray@shadowglade.net>
#use wml::debian::translation-check translation="866294a282a7e7ea99decf4d17f197da4d2afe83" maintainer="Lev Lamberov"
<define-tag pagetitle>DreamHost Web Hosting, США</define-tag>
<define-tag webpage>http://www.dreamhost.com/</define-tag>
#use wml::debian::users
<p>
С самого начала деятельности более пяти лет назад в DreamHost мы полностью использовали серверы Debian
на наших совместных хостинг процессах. Хотя изначально мы выбрали Debian потому, что
он мог работать на недорогом имеющемся оборудовании, и у него
отсутствовали лицензионные отчисления, когда мы выросли. Нас впечатлили его
надёжность, гибкость, безопасность и масштабируемость. Сейчас у нас имеются
более 150 серверов Debian, обслуживающих 50000 веб-сайтов и сотни
тысяч учётных записей электронной почты. Мы никогда не были разочарованы. В настоящее время мы
осуществляем обновление наших серверов до «woody», и наши системные администраторы
довольны тем, насколько гладко происходит этот переход благодаря продуманной
разработке всех выпусков Debian. Наш бизнес не был бы возможен
без Debian Linux!
</p>
# From: DreamHost Customer Support Team <support@dreamhost.com>
# (intermediary) From: Matthew McGuire <gray@shadowglade.net>
<define-tag pagetitle>DreamHost Web Hosting, USA</define-tag>
<define-tag webpage>http://www.dreamhost.com/</define-tag>
#use wml::debian::users
#use wml::debian::translation-check translation="866294a282a7e7ea99decf4d17f197da4d2afe83"
<p>
Sedan vi startade för över fem år sedan har DreamHost uteslutande använt
Debianservrar för de maskiner vi står värd för.
Trots att vi ursprungligen valde det för att det fungerade på billig
hyllmaskinvara och avsaknad av licensavgifter har vi fortsatt att vara
imponerade av dess pålitlighet, flexibilitet, säkerhet och skalbarhet när vi
växt.
Vi har nu över 150 Debianservrar som hanterar 50.000 webbplatser och
hundratusentals e-postkonton och vi har aldrig blivit besvikna.
Vi håller på att uppgradera alla våra servrar till &rdquo;Woody&rdquo; och våra
systemadministratörer är nöjda med hur mjukt övergången sker tack vare hur väl
genomtänkta alla Debianutgåvor är.
Vi skulle inte kunna göra det vi gör utan Debian Linux!
</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment