Commit f317d75e authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent 4a9db96c
#use wml::debian::translation-check translation="a30fc86ea21305333ea2670e4ae537412db1a858" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Man opdagede at misdannede URL'er kunne forfalske indholdet af
default-404-siden i Django, en Python-webudviklingsframework.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 1:1.10.7-2+deb9u4.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine python-django-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende python-django, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/python-django">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/python-django</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4363.data"
#use wml::debian::translation-check translation="4e651f5536a27d2765ba4140b02cc398cdb5f7fd" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Man opdagede at ruby-loofah, et generelt bibliotek til behandling og
transformering af HTML-/XML-dokumenter og -fragmenter, udførte utilstrækkelig
rensning af SVG-elementer.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 2.0.3-2+deb9u2.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine ruby-loofah-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende ruby-loofah, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/ruby-loofah">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/ruby-loofah</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4364.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment