Commit f34e5e25 authored by Chris Danis's avatar Chris Danis

First Danish translation of this page.

CVS version numbers

danish/News/press/Makefile: INITIAL -> 1.1 
danish/News/press/index.wml: INITIAL -> 1.1
parent 655cc406
# This Makefile should need no changes from webwml/english/News/press/Makefile
# Please send a message to debian-www if you need to modify anything
# so the problem can be fixed.
WMLBASE=../..
CUR_DIR=News/press
# list any subdirectories in the following variable. If a listed directory
# exists, it must contain a Makefile, or make gives an error
SUBS=
include $(WMLBASE)/Make.lang
include $(ENGLISHDIR)/News/press/Makefile.press
#use wml::debian::template title="Pressedækning" NOHEADER=yes
#use wml::debian::countries
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
#include "$(ENGLISHDIR)/News/press/press.tags"
<h3>Debian i pressen</h3>
<p>Projektet har nået en størrelse, en vis synlighed og grad af vigtighed, at
det ikke længere kan ignoreres af computermagasiner og andre af pressens medier.
Derfor har projektet eller distributionen det producerer, været omtalt flere
gange.</p>
<p>Denne oversigt blev oprettet for at hjælpe os med at huske hvor og hvornår
Debian pressen har omtalt Debian.</p>
#include "$(ENGLISHDIR)/News/press/index.data"
<p>Pressedækning fra tidligere år kan ses på følgende sider:
<p>
<ul>
<li><a href="2000">Tidligere artikler fra 2000</a>
<li><a href="1999">Tidligere artikler fra 1999</a>
<li><a href="1998">Tidligere artikler fra 1998</a>
</ul>
<h3>Giv os besked</h3>
<p>Hvis du har set en omtale af Debian i pressen og den pågældende artikel ikke
er nævnt her, må du meget gerne kontakte os på
<a href="mailto:joey@debian.org">joey@debian.org</a> så det pågældende kan
tilføjes her på siden.</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment