Commit f4a62669 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4404 - initial translation

parent 89426036
#use wml::debian::translation-check translation="7316fa5a7c15b7f447a635385eeacce9a9cd2ba9" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Clement Lecigne upptäckte ett problem med användning efter frigörning i
chromiums filläsarimplementation. En illasinnat skapad fil kunde användas
för att exekvera godtycklig kod från fjärran på grund av detta problem.</p>
<p>Denna uppdatering rättar även en regression som introducerades med en
tidigare uppdatering. Webbläsaren kraschade varje gång den startades
i fjärravlusningsläge.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har detta problem rättats i
version 72.0.3626.122-1~deb9u1.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era chromium-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om chromium vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/chromium">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/chromium</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4404.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment