Commit f5b98bc4 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent 7827712a
#use wml::debian::translation-check translation="a60f7421a600f5926ff6dfb5c39d4d15e61faaca" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere lokale sidekanalsangreb og et lammelsesangreb via store
Diffie-Hellman-parametre, blev opdaget i OpenSSL, et Secure Sockets
Layer-værktøjssæt.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i version
1.1.0j-1~deb9u1. Fremover vil sikkerhedsopdateringer af openssl i stretch
blive baseret på 1.1.0x-opstrømsudgaverne.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine openssl-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende openssl, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/openssl">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/openssl</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4348.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment