Commit f5fb7746 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent 187de30b
#use wml::debian::translation-check translation="6286cf953c8e8e38255f3121c0edf3daa3904692" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Alex Murray opdagede en stakbaseret bufferoverløbssårbarhed i fribidi, en
implementering af algoritmen Unicode Bidirectional Algorithm, hvilken kunne
medføre lammelsesangreb eller potentielt udførelse af vilkårlig kode, når der
blev behandlet et stort antal unicode isolate directional-tegn.</p>
<p>I den stabile distribution (buster), er dette problem rettet i
version 1.0.5-3.1+deb10u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine fribidi-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende fribidi, se
dens sikkerhedssporingssidede på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/fribidi">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/fribidi</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4561.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment