Commit f8b05452 authored by Martin Zobel-Helas's avatar Martin Zobel-Helas

remove misc/equipment_donations.wml as per #747545

CVS version numbers

hungarian/donations.wml: 1.26 -> 1.27 
ukrainian/donations.wml: 1.12 -> 1.13
parent 22321cd8
......@@ -67,7 +67,6 @@ hardware-adományozási megbízottnál</a>!</p>
<p>Az alábbi szervezetek adományoztak felszerelést vagy szolgáltatásokat a Debiannak: </p>
<ul>
<li><a href="misc/equipment_donations">akik felszerelést adományoztak</a></li>
<li><a href="mirror/official_sponsors">a tükrözést támogató hivatalos szponzorok</a></li>
<li><a href="partners/">fejlesztési és szolgáltatási partnerek</a></li>
</ul>
......@@ -71,7 +71,6 @@ SPI є неприбутковою організацією, ми можемо в
або певні послуги:</p>
<ul>
<li><a href="misc/equipment_donations">пожертвували апаратне забезпечення</a></li>
<li><a href="mirror/official_sponsors">спонсори офіційних дзеркал сайту</a></li>
<li><a href="partners/">партнери по розробці та наданню послуг</a></li>
</ul>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment