Commit f8bf6bf8 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] releases/lenny/installmanual - Sync with English

parent b8c190a5
......@@ -3,7 +3,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/lenny/release.data"
#use wml::debian::translation-check translation="588ac1ae09d08ac7a16940a1f14cd70aca96b209"
#use wml::debian::translation-check translation="b0a7173484a7c517a30aa1fd7c4bf04ddf081b99"
<if-stable-release release="etch">
<p>Detta är en <strong>betaversion</strong> av installationsguiden för Debian
......@@ -12,7 +12,7 @@ som presenteras här kan vara föråldrad och/eller inkorrekt på grund av ändr
installationsprogrammet. Du kan vara intresserad av
<a href="../etch/installmanual">installationsguiden för Debian
GNU/Linux 4.0, kodnamn etch</a>, som är den senaste släppta versionen av
Debian; eller av <a href="https://d-i.alioth.debian.org/manual/">utvecklingsversionen
Debian; eller av <a href="https://d-i.debian.org/manual/">utvecklingsversionen
av installationsguiden</a>, som är den mest uppdaterade versionen
av det här dokumentet.</p>
</if-stable-release>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment