Commit fb26a083 authored by Miroslav Kure's avatar Miroslav Kure

Added Czech translation of DWN 21

CVS version numbers

czech/News/weekly/2005/21/index.wml: INITIAL -> 1.1
parent 862ca781
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2005-05-25" SUMMARY="Mac Mini, Hurd, WNPP, RAR, Waste, Woody, Non-US, Volatile"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" maintainer="Miroslav Kure"
<p>Vtejte u&nbsp;letonho 21. vydn DWN, tdennho zpravodaje pro
komunitu okolo Debianu. V&nbsp;listu <a
href="http://lists.debian.org/debian-release/">debian-release</a> bylo
zaznamenno spousty aktivity ohledn oprav zbvajcch chyb <a
href="http://bugs.debian.org/release-critical/">kritickch pro
vydn</a> Sarge a tak ohledn aktualizace peklad do rznch
jazyk. Matt Whipp <a
href="http://www.pcpro.co.uk/news/69766/open-source-not-running-short-of-developers.html">\
citoval</a> nkolik lid, aby vyvrtil tvrzen, e Svobodnmu Software
chyb vvoji.</p>
<p><strong>Debian desktop na 12 wattech.</strong> Silas Bennett chtl
pout energeticky nenron desktopov systm a nakonec skonil u <a
href="http://www.apple.com/macmini/">Mac mini</a>. Na sv webov strnce <a
href="http://www.home.earthlink.net/~silasb/macbat/">popsal</a>, e
kvli spoe msta a energie odstranil pevn disk a CD-ROM mechaniku,
kter nahradil za baterii, ze kter si systm bere 12 watt. Tak byl
poten, e instalan systm Sarge fungoval bez jedin chybiky.</p>
<p><strong>Debian GNU/Hurd zvld GNOME i&nbsp;Qt.</strong> Michael Banck <a
href="http://lists.debian.org/debian-hurd/2005/05/msg00109.html">dokzal</a>
na GNU/Hurdu zkompilovat GNOME a dokonce jej pouvat (pestoe se
vyskytlo nkolik problm). Ze svho zitku nm neopomnl pinst <a
href="http://people.debian.org/~mbanck/media/hurd-gnome.png">obrzek</a>.
Protoe musely bt nkter balky upraveny, aby ly vbec
zkompilovat, asi hned tak GNOME na architektue hurd-i386
neuvidme. Dleit ale je, e podstatn problmy se zdaj bt
vyeeny. Z&nbsp;podobnho soudku je zprva, e na Hurdu <a
href="http://lists.debian.org/debian-hurd/2005/04/msg00082.html">b</a>
i&nbsp;Qt a hledaj se dobrovolnci, kte by pomohli s&nbsp;portovnm KDE.</p>
<p><strong>Zmny v&nbsp;tdennm zasln WNPP.</strong> Martin Michlmayr <a
href="http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2005/05/msg00012.html">\
oznmil</a>, e tdenn hlen o <a
href="$HOME)/devel/wnpp/">balcch</a> potebujcch pomoc ji nebude
zaslno do listu debian-devel-announce, ale do samostatnho listu <a
href="http://lists.debian.org/debian-wnpp/">debian-wnpp</a>. Krom
toho budou pt zprvy obsahovat pouze nov zznamy, aby tak byly
uitenj ne dve.</p>
<p><strong>Matouc verze balk.</strong> Nico Golde <a
href="http://lists.debian.org/debian-devel/2005/05/msg01023.html">si viml</a>,
e nejnovj verze balku <a href="http://packages.debian.org/unrar">\
unrar</a> m ni slo verze ne pedchoz balky. Roberto
Sanchez <a href="http://lists.debian.org/debian-devel/2005/05/msg01024.html">\
vysvtlil</a>, e star balek nebyl svobodn a byl nahrazen
svobodnou verz s&nbsp;nim slem verze. Ta bohuel neum <a
href="http://lists.debian.org/debian-devel/2005/05/msg01029.html">pracovat</a>
s&nbsp;aktulnmi archivy RARu 3.x. Aby se pedelo dalm zmatkm, byla
svobodn verze pejmenovna na
<a href="http://packages.debian.org/unrar-free">unrar-free</a>.</p>
<p><strong>Balkovn Waste.</strong> Romain Beauxis chtl vyrobit <a
href="http://lists.debian.org/debian-devel/2005/05/msg00444.html">balek</a>
<a href="http://waste.sourceforge.net/">waste</a>, nstroje pro
spoluprci malch tm. Mirco Bauer <a
href="http://lists.debian.org/debian-legal/2005/05/msg00353.html">si viml</a>,
e autoi to povauj waste za <a
href="http://www.nullsoft.com/free/waste/">neautorizovan
software</a>. Zd se, e AOL, matesk firma Nullsoftu, vydn
neschvlila a proto to siln varovn.</p>
<p><strong>Posledn aktualizace Woodyho.</strong> Joey Schulze <a
href="http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2005/05/msg00013.html">\
pipravuje</a> <a href="http://people.debian.org/~joey/3.0r6/">\
posledn aktualizaci</a> Debianu 3.0. Jako obvykle to znamen hlavn
pidn bezpenostnch aktualizac. Joey tak <a
href="http://www.infodrom.org/~joey/log/?200505130653">vysvtlil</a>,
e kvli nedostatkm v <a
href="http://cvs.debian.org/dak/?cvsroot=dak">softwaru</a> spravujcm
archiv ji nebude mon po vydn Sarge vydat dal aktualizaci Woodyho.</p>
<p><strong>Non-US pomalu miz.</strong> Frans Pop <a
href="http://lists.debian.org/debian-release/2005/05/msg01163.html">navrhl</a>
pidat do <a
href="$(HOME)/releases/sarge/releasenotes">poznmek k&nbsp;vydn</a>
odstavec o&nbsp;ukonen archivu non-US, protoe ten ji nen poteba
a krom toho ani nen funkn. Z&nbsp;29 <a
href="http://lists.debian.org/debian-release/2005/05/msg01354.html">stle
obsaench</a> balk jich pouze pt nebylo mono <a
href="http://lists.debian.org/debian-release/2005/05/msg01355.html">pesunout</a>
do hlavnho archivu.</p>
<p><strong>Strategie pro Debian-Volatile.</strong> lenov tmu volatile <a
href="http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2005/05/msg00016.html">\
uvaovali</a> nad vytvoenm druhho <a href="http://volatile.debian.net/">\
volatile</a> archivu s&nbsp;mn psnmi kritrii. To by pomohlo balkm
typu <a href="http://packages.debian.org/gaim">Gaim</a>, kter mus
bt bhem ivota v&nbsp;Sargi aktualizovny, aby mohly podporovat upraven
protokoly. Tm tak hled cesty, jakmi oznamovat aktualizovan balky.</p>
<p><strong>Bezpenostn aktualizace.</strong> Jako vdy, vte, co dlat. Pokud
mte nainstalovan nkter z&nbsp;nsledujcch balk, ujistte se, e sv
systmy aktualizujete.</p>
<ul>
<li>DSA 724: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-724">phpsysinfo</a> --
Zranitelnost v&nbsp;cross-site skriptovn.
<li>DSA 725: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-725">ppxp</a> --
Lokln root exploit.
<li>DSA 726: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-726">oops</a> --
Zranitelnost ve formtovn etzc.
<li>DSA 727: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-727">libconvert-uulib-perl</a> --
Vykonn libovolnho kdu.
</ul>
<p><strong>Nov i pozoruhodn balky.</strong> Nsledujc balky
byly <a href="http://packages.debian.org/unstable/newpkg_main">nedvno</a>
pidny do Debian unstable archvu, nebo obsahuj dleit aktualizace.</p>
<ul>
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/web/bbclone">bbclone</a>
-- Nadopovan webov poitadlo napsan v&nbsp;PHP.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/web/chora2">chora2</a>
-- Komponenta rmce Horde pro prohlen repository obsahujcho zdrojov kd.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/mail/cyrus2courier">cyrus2courier</a>
-- Pevd potovn schrnky z&nbsp;formtu Cyrus na Maildir.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/x11/desktop-profiles">desktop-profiles</a>
-- Rmec pro nastaven desktopovch profil.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/devel/drift">drift</a>
-- Preprocesor pro Haskell citliv na typy.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/x11/grabc">grabc</a>
-- Identifikuje barvu na obrazovce pomoc kovho zamovae.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/misc/installation-report">installation-report</a>
-- Nstroj pro hlen o&nbsp;instalaci novho systmu.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/kde/kiosktool">kiosktool</a>
-- Nstroj pro nastaven KDE v&nbsp;reimu kiosek.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/utils/p7zip">p7zip</a>
-- Kompriman program s&nbsp;vysokm kompresnm pomrem.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/devel/releaseforge">releaseforge</a>
-- Alternativa k&nbsp;File Release System (FRS) na SourceForge.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/sound/schism">schism</a>
-- Klon ImpulseTrackeru zamen na poskytnut stejnho vzhledu&amp;chovn.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/utils/unrar-free">unrar-free</a>
-- Rozbalova .rar soubor.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/utils/webcpp">webcpp</a>
-- Konfigurovateln nstroj pro pevod zdrojovho kdu do HTML.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/web/yaws">yaws</a>
-- Vysoce vkonn webov server (HTTP 1.1) napsan v&nbsp;Erlangu.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/devel/z80asm">z80asm</a>
-- Assembler pro mikroprocesor Zilog Z80.
</ul>
<p><strong>Chcete st DWN i&nbsp;nadle?</strong> Pomozte nm, prosm,
vytvet tento zpravodaj. Stle potebujeme vce dobrovolnch autor, kte
sleduj komunitu kolem Debianu a&nbsp;podvali by o&nbsp;n zprvy. Informace
o&nbsp;tom, jak pomoci, naleznete na <a
href="$(HOME)/News/weekly/contributing">strnce o&nbsp;pispvn</a>. Tme
se na vae pspvky na <a href="mailto:dwn@debian.org">dwn@debian.org</a>.</p>
#use wml::debian::weeklynews::footer editor="Michael Banck, Martin 'Joey' Schulze"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment