Commit ff9acc3f authored by Mr's avatar Mr

Synced translation to 1.22

CVS version numbers

polish/devel/debian-nonprofit/index.wml: 1.3 -> 1.4
parent 83755646
#use wml::debian::template title="Projekt Debian Non-Profit"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.22"
<h2>Debian-NP</h2>
<h3>Status projektu</h3>
<p><em>Debian-NP przeszedł w stan uśpienia w roku 2005 a oficjalnie
przerwano działalność projektu w roku 2007, kiedy to lista
dyskusyjna Debian-NP została wyłączona. Ta strona oraz <a
href="http://lists.debian.org/debian-nonprofit/">archiwum listy
dyskusyjnej</a> są obsługiwane ze względów historycznych, ale nie
będą więcej aktualizowane i obecnie nie są aktualne. Wciąż mamy nadzieję,
że Debian-NP lub projekt o podobnych celach będzie reaktywowany w
przyszłości. Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą w tej sprawie,
powiedz o tym na <a
href="http://lists.debian.org/debian-devel/">liście dyskusyjnej
debian-devel</a>.</em></p>
<h3>Opis projektu</h3>
<p>Debian-NP to zaczątek wewnętrznego projektu, którego celem jest stworzenie
i rozwój Debiana, będącego w stanie spełnić wymagania małych organizacji typu
non-profit. Głównym celem projektu Debian-NP jest dostarczenie kompletnego
systemu, pozwalającego realizować wszystkie zadania organizacji przy użyciu
tylko wolnego oprogramowania. Zamiarem naszym jest dostarczenie tej
funkcjonalności w sposób zintegrowany i dobrze udokumentowany, jako stabilne
środowisko pracy komputera biurowego.</p>
<p>Skrót NP w nazwie Debian-NP oznacza "non-profit". Rozważana była nazwa
Debian-NGO, ale wyrażenie "non-profit" najlepiej opisuje społeczność działającą
nie dla zysku, społeczeństwo obywatelskie, własność pracowników, spółdzielczość
i grupy aktywistów, którym nasza dystrybucja powinna się przysłużyć.</p>
<p>Ogólnie pomysł na tego typu projekt został przyjęty z innych
niestandardowych dystrybucji Debiana, wymienionych w przypadkowej
kolejności:
<a href="http://www.skolelinux.org/portal/">Skolelinux</a> stworzony przez projekt Debian-Edu,
<a href="$(HOME)/devel/debian-lex/">Debian-Lex</a>,
<a href="$(HOME)/devel/debian-jr/">Debian Junior</a>,
<a href="$(HOME)/devel/debian-med/">Debian-Med</a>,
<a href="$(HOME)/devel/debian-desktop/">Debian Desktop</a> oraz
<a href="http://www.agnula.org/">DeMuDi/AGNULA</a>.</p>
<p>Celem projektu Debian-NP jest utworzenie jednej lub większej
liczby dystrybucji (<a
href="http://wiki.debian.org/CustomDebian">Custom Debian
Distribution</a> (CDD)) zaprojektowanych tak, aby sprostały
potrzebom organizacji non-profit. Pracując w ramach systemu Debian,
Debian-NP wybiera, oznacza i dokumentuje zestaw pakietów w Debianie.
Oprócz wyboru pakietów, Debian-NP dostosowuje pakiety w sposób
przydatny dla organizacji non-profit &mdash; a to wszystko pracując
w całości w ramach systemu Debian.</p>
<p>Na koniec, wielu uczestników ma na celu napisanie nowego oprogramowania
przydatnego poza Debianem, aby zastąpić programy ważne dla organizacji
non-profit, ale obecnie niedostępne jako wolne oprogramowanie lub
oprogramowanie na systemy GNU/Linux (np. dobra baza do pozyskiwania
funduszy).</p>
<p>Biorąc pod uwagę różnorodność i złożoność organizacji non-profit,
projekt chce być także bazą do dalszych prac nad dostosowywaniem
oprogramowania oraz służyć pomocą w tworzeniu narzędzi i dokumentacji
pozwalających organizacjom non-profit w prosty sposób tworzyć ich własne
dystrybucje (Custom Debian Distribution) skrojone wg ich potrzeb.</p>
<h3>Wiadomości</h3>
<p><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6',
'$(ENGLISHDIR)/devel/debian-nonprofit', '', '\d+\w*' ) :>
</p>
<h3>Cele projektu</h3>
<ul>
<li>Zbudowanie solidnej bazy oprogramowania dla organizacji non-profit z
naciskiem na łatwą instalację, zarządzanie, bezpieczeństwo i stworzenie
bezpiecznego, zintegrowanego, zgodnego ze standardami rozwiązania typu
wszystko-w-jednym.</li>
<li>Połączenie użytkowników i autorów różnych projektów.</li>
<li>Dostarcznie informacji, dokumentacji i przewodników pomocnych
w poznaniu systemów GNU/Linux i Debian-NP przez organizacje non-profit.</li>
<li>Wspomaganie organizacji non-profit poprzez udostępnianie zasobów, umożliwiając
autorom oprogramowania umieszczenie ich programów jako pakietów w Debianie i
dystrybucję do użytkowników jako część kolekcji Debian-NP.</li>
</ul>
<h3>Jak można pomóc?</h3>
<ul>
<li>Zapisz się na listę dyskusyjną, przedstaw się i powiedz nam o
potrzebach swoich lub organizacji, którą reprezentujesz;</li>
<li>Utwórz konto na <a
href="http://alioth.debian.org">Alioth</a> ("Debian Sourceforge") i
skontaktuje się z jednym z Administratorów Projektu, który doda Cię
do <a
href="http://alioth.debian.org/projects/debian-np/">projektu
Debian-NP Alioth</a>;</li>
<li>Powiedz znajomym z innych organizacji non-profit, zwłaszcza deweloperom
z doświadczeniem w pracy z systemem GNU/Linux oraz Debian, o tym projekcie.</li>
<li>Rozpocznij uzupełnianie i tłumaczenie tych stron oraz informacji na
Wiki Debian-NP;</li>
<li>Odwiedź stronę <a
href="http://wiki.debian.org/DebianNPTODO">lista rzeczy do zrobienia w Debian-NP</a>
aby uzyskać aktualne informacje na temat zadań, które należy zrobić.</li>
</ul>
<h3>Lista dyskusyjna</h3>
<p>Debian stworzył listę dyskusyjną dla tego projektu. Można zapisać się na listę
odwiedzając
<a href="http://lists.debian.org/debian-nonprofit/">stronę subskrypcji listy dyskusyjnej
oraz archiwum</a>.</p>
<h3>Wiki</h3>
<p><a href="http://wiki.debian.org/DebianNonProfit">Wiki Debian-NP </a> na
<a href="http://wiki.debian.org/FrontPage">DebianWiki</a> - miejsce, gdzie zawarte są
plany dotyczących Debian-NP.</p>
<h3>Kanał IRC</h3>
<p>Dostępny jest kanał do dyskusji na żywo, #debian-np na
<a href="http://www.freenode.net/">Freenode IRC</a> (irc.freenode.net).</p>
<h3>Wsparcie</h3>
<p>Informacje na temat wspacia dla Debian-NP umieszczone są na <a
href="$(HOME)/support">stronach wsparcia Debiana</a>. Można je także
uzyskać poprzez <a
href="http://lists.debian.org/debian-nonprofit/">listę dyskusyjną</a>.</p>
<p>Jeżeli istnieją powiązania między Twoją organizacją lub projektem a
projektem Debian-NP, powiedz nam o tym korzystając z adresu <a
href="http://lists.debian.org/debian-nonprofit/">debian-nonprofit@lists.debian.org</a>.</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment