1. 31 May, 2018 1 commit
 2. 26 Aug, 2005 1 commit
  • Eugeniy Meshcheryakov's avatar
   new translations · e58ab98f
   Eugeniy Meshcheryakov authored
   CVS version numbers
   
   ukrainian/events/1998/Makefile: INITIAL -> 1.1 
   ukrainian/events/1998/index.wml: INITIAL -> 1.1 
   ukrainian/events/1999/Makefile: INITIAL -> 1.1 
   ukrainian/events/1999/index.wml: INITIAL -> 1.1 
   ukrainian/events/2000/Makefile: INITIAL -> 1.1 
   ukrainian/events/2000/index.wml: INITIAL -> 1.1 
   ukrainian/events/2001/Makefile: INITIAL -> 1.1 
   ukrainian/events/2001/index.wml: INITIAL -> 1.1 
   ukrainian/events/2002/Makefile: INITIAL -> 1.1 
   ukrainian/events/2002/index.wml: INITIAL -> 1.1 
   ukrainian/events/2003/Makefile: INITIAL -> 1.1 
   ukrainian/events/2003/index.wml: INITIAL -> 1.1 
   ukrainian/events/2004/Makefile: INITIAL -> 1.1 
   ukrainian/events/2004/index.wml: INITIAL -> 1.1 
   ukrainian/events/2005/index.wml: INITIAL -> 1.1
   e58ab98f