Commit bb14a4b2 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Mo Zhou

sv.po: typo fix

parent c1a69f0b
......@@ -42,7 +42,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Det är inte omöjligt men att bygga i en 32-bitars-miljö är inte något som "
"stöds och kommer troligen att leda till ostabilt system och det i sin tur kan "
"elda till dataförlust. Att använda en 64-bitars kärna är starkt rekommenderat. "
"leda till dataförlust. Att använda en 64-bitars kärna är starkt rekommenderat. "
"Om du väljer att fortsätta med att använda ZFS på den här kärnan är det helt "
"och hållet på din egen risk."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment