Commit c1a69f0b authored by Martin Bagge / brother's avatar Martin Bagge / brother Committed by Mo Zhou

[INTL:sv] Swedish strings for zfs-linux debconf (Closes: #918020)

parent 015bed66
# Translation of zfs-linux debconf template to Swedish
# Copyright (C) 2013 Martin Bagge <brother@bsnet.se>
# Copyright (C) 2019 Martin Bagge <brother@bsnet.se>
# This file is distributed under the same license as the zfs-linux package.
#
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2013
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2013, 2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zfs-linux\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: zfs-linux@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-01 14:11+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-10 10:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-02 12:24+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"Language: Swedish\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
#. Type: boolean
#. Description
......@@ -35,16 +35,16 @@ msgstr "Du försöker bygga ZFS mot en 32-bitars kärna."
#. Description
#: ../zfs-dkms.templates:1001 ../zfs-dkms.templates:2001
msgid ""
"Although possible, building in a 32-bit environment is unsupported and "
"likely to cause instability leading to possible data corruption. You are "
"strongly advised to use a 64-bit kernel; if you do decide to proceed with "
"using ZFS on this kernel then keep in mind that it is at your own risk."
"Although possible, building in a 32-bit environment is unsupported and likely "
"to cause instability leading to possible data corruption. You are strongly "
"advised to use a 64-bit kernel; if you do decide to proceed with using ZFS on "
"this kernel then keep in mind that it is at your own risk."
msgstr ""
"Det är inte omöjligt men att bygga i en 32-bitars-miljö är inte något som "
"stöds och kommer troligen att leda till ostabilt system och det i sin tur "
"kan elda till dataförlust. Att använda en 64-bitars kärna är starkt "
"rekommenderat. Om du väljer att fortsätta med att använda ZFS på den här "
"kärnan är det helt och hållet på din egen risk."
"stöds och kommer troligen att leda till ostabilt system och det i sin tur kan "
"elda till dataförlust. Att använda en 64-bitars kärna är starkt rekommenderat. "
"Om du väljer att fortsätta med att använda ZFS på den här kärnan är det helt "
"och hållet på din egen risk."
#. Type: boolean
#. Description
......@@ -61,25 +61,25 @@ msgid ""
"running kernel is a 64-bit one, you should probably stop the build."
msgstr ""
"Du försöker bygga ZFS mot en kärna som varken kan identifieras som 32-bitars "
"eller 64-bitars. Om du inte är helt säker på att du kör en 64-bitars kärna "
"ska du avbryta bygget nu."
"eller 64-bitars. Om du inte är helt säker på att du kör en 64-bitars kärna ska "
"du avbryta bygget nu."
#. Type: note
#. Description
#: ../zfs-dkms.templates:3001
msgid "Licenses of ZFS and Linux are incompatible"
msgstr ""
msgstr "Licenserna för ZFS och Linux är inte kompatibla"
#. Type: note
#. Description
#: ../zfs-dkms.templates:3001
msgid ""
"ZFS is licensed under the Common Development and Distribution License "
"(CDDL), and the Linux kernel is licensed under the GNU General Public "
"License Version 2 (GPL-2). While both are free open source licenses they are "
"restrictive licenses. The combination of them causes problems because it "
"prevents using pieces of code exclusively available under one license with "
"pieces of code exclusively available under the other in the same binary."
"ZFS is licensed under the Common Development and Distribution License (CDDL), "
"and the Linux kernel is licensed under the GNU General Public License Version "
"2 (GPL-2). While both are free open source licenses they are restrictive "
"licenses. The combination of them causes problems because it prevents using "
"pieces of code exclusively available under one license with pieces of code "
"exclusively available under the other in the same binary."
msgstr ""
#. Type: note
......@@ -88,6 +88,10 @@ msgstr ""
msgid ""
"You are going to build ZFS using DKMS in such a way that they are not going to "
"be built into one monolithic binary. Please be aware that distributing both of "
"the binaries in the same media (disk images, virtual appliances, etc) may "
"lead to infringing."
"the binaries in the same media (disk images, virtual appliances, etc) may lead "
"to infringing."
msgstr ""
"Du kommer att bygga ZFS med DKMS på ett sådant sätt att de inte byggs ihop "
"till en monolit-binär. Vänligen notera att distribution av dessa binärer på "
"samma media(diskavbildningar, virtuella maskin-bilder eller dylikt) kan "
"innebära intrång i upphovsrätt och avtal."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment